PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Terapia pedagogiczna (3 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz dziedzin pokrewnych; psychologii na gruncie problemów nauczania i uczenia się, neuropsychologii, psychologii wychowawczej i rozwojowej. Doskonalenie umiejętności z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej niezbędnej do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Nabycie umiejętności przeprowadzania procesów kształcenia związanych z wychowaniem i edukacją. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i pedagogicznych, niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach trudnych. Celem jest również szczegółowe zaznajomienie z metodami, formami, zasadami oceniania oraz organizacją środków dydaktycznych w praktycznej działalności pedagoga w odniesieniu do studiowanej specjalności, zasady tworzenia własnych z tym związanych koncepcji. Przedstawienie różnych, największych osiągnięć pedagogiki jako nauki, trendów europejskich i światowych, dogłębnej znajomość wybranych koncepcji. Przygotowanie do organizowania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych.

 

OPIS ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna (3 semestry) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych pojęć takich jak: edukacja, pedagogika, kształcenie, wychowanie, standardy wychowania, strategie kształcenia i wychowania w ujęciu rozszerzonym i pogłębionym. Zna różne związki pedagogiki jako nauki z dyscyplinami pokrewnymi w kontekście ich przydatności w pracy pedagogicznej w ujęciu rozszerzonym. Potrafi zaplanować i przeprowadzić terapię dzieci, młodzieży oraz ich rodziny. Absolwent posiada kluczowe umiejętności praktyczne oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Jest świadomy etycznego wymiaru pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest przygotowany do współpracy z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym oraz do kreatywnego i innowacyjnego procesu kształcenia.

 

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Terapia pedagogiczna cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierana przez studentów, to niezwykle interesująca i bogata dziedzina nauki. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, rozpoznawania przyczyn i symptomów zaburzeń rozwojowych, projektowania indywidualnych i grupowych programów terapeutycznych z elementami socjoterapii, metod wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka oraz budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela terapeuty. Znajomość zasad etyki nauczycielskiej, podstawowych aktów prawnych określających obowiązki i uprawnienia pedagogów oraz innych osób zajmujących się współczesną edukacją mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju dzieci i młodzieży. Specjalność ta jest interdyscyplinarna, a jej celem jest wykształcenie profesjonalnych terapeutów pedagogicznych dzieci i młodzieży. Jest to kierunek, który odpowiada na współczesne zapotrzebowanie społeczno edukacyjne. Absolwenci studiów podyplomowych terapii pedagogicznej mogą być zatrudnieni między innymi jako wychowawcy w internatach, bursach szkolnych, ogniskach wychowawczych. Mogą pełnić funkcje pedagogiczno– wychowawcze w domach dziecka, wioskach dziecięcych oraz innych placówkach. Przygotowani są do pracy jako pedagog szkolny w różnych typach szkół i placówek w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego. Mogą zdobyć zatrudnienie jako wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, sanatoriach, hospicjach.

 

DLA KOGO?

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne chcących zdobyć kwalifikacje do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym przede wszystkim do: nauczycieli, pedagogów szkolnych, logopedów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych placówek oświatowych, do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem co najmniej licencjata.

Dla osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w:

 • szkołach podstawowych,
 • szkołach ponadpodstawowych,
 • zasadniczych szkołach zawodowych,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • placówkach wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych.

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, psychologów, socjologów, nauczycieli, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.

Podstawa prawna kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Zatrudnienie:

Absolwent studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna może pracować jako:

 • pracownik pedagogiczny ds. związanych z prowadzeniem różnych form terapii w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, warsztatach terapii zajęciowej oraz innych,
 • pomoc nauczyciela/wychowawcy/opiekuna w żłobkach, przedszkolach, szkołach, świetlicach, ośrodkach wspierania rozwoju,
 • pracownik ds. terapii w poradniach rodzinnych,
 • pracownik ds. terapii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, o ile posiada przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej mają charakter kwalifikacyjny. Absolwent uzyska kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej do pracy terapeutycznej w zakresie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w instytucjach edukacyjnych, tym samym uzyska tytuł terapeuty pedagogicznego.

Kwalifikacje uprawniają do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w przedszkolach i szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii pedagogicznej.

Nazwa zawodu: Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej, kod zawodu: 235909 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 300 zł;  semestralna: 1730 zł; jednorazowa: 5060 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: