PSYCHOLOGIA

Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności
i kompetencji z zakresu prawa człowieka, regulacji prawnych dotyczących handlu ludźmi, form handlu ludźmi, powiązań między handlem ludźmi a takimi zjawiskami jako konflikty zbrojne, migracje, ubóstwo, przyczyn i mechanizmów handlu ludźmi, metod działania sprawców handlu ludźmi, syndromów ofiar handlu ludźmi, metod i środków przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi.

Absolwent będzie znał formy handlu ludzi w odniesieniu do prawa polskiego oraz międzynarodowego. Posiada umiejętności pracy z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi w odniesieniu do wiedzy na temat stresu traumatycznego. Dysponuje predyspozycjami związanymi z przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do handlu ludźmi.

Po kierunku Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi będziesz specjalistą w obszarach związanych z ochroną praw człowieka oraz przeciwdziałania zachowaniom przestępczym, które związane są z różnymi formami współczesnego handlu ludźmi, co pozwoli na znalezienie zatrudnienia m. in.:

 • w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony ładu prawnego oraz spokoju i porządku publicznego takich jak:

– policja państwowa,

– policja municypalna,

– służba więzienna,

– straż gminna,

– służba celna,

– straż graniczna,

– obrona cywilna,

– centra zarządzania kryzysowego;

 • jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialne);
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol) ,
 • organizacjach, instytucjach, placówkach, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów.

W programie studiów m. in.:

 • Handel ludźmi w prawie międzynarodowym,
 • Handel ludźmi w prawie polskim,
 • Historia handlu ludźmi,
 • Formy handlu ludźmi,
 • Ofiary handlu ludźmi,
 • Podstawy prawa karnego,
 • Podstawy prawa międzynarodowego,
 • Podstawy praw człowieka i obywatela,
 • Praca z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi,
 • Przesłuchania ofiary handlu ludźmi,
 • Przesłuchania świadków i podejrzanych,
 • Wybrane zagadnienia wiktymologii,
 • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi,
 • Zorganizowana przestępczość handlu ludźmi.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa,
 • szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, zdrowie publiczne, prawo,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 530 zł;  semestralna: 2960 zł; jednorazowa: 5750 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: