PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej, terapii uzależnień oraz diagnozowania, projektowania i ewaluacji oddziaływań resocjalizacyjnych. Celem studiów jest także nabycie klasycznej, podstawowej wiedzy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej uzupełnionej o współczesne poglądy i kierunki przeobrażeń tej dziedziny wiedzy i praktyki wychowawczej. Ponadto celem jest ukazanie teoretycznych perspektyw współczesnych tendencji w pedagogice resocjalizacyjnej, jak również przygotowanie do praktycznego podejścia w zawodzie terapeuty uzależnień.

Po kierunku Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień pogłębisz kompetencje w obszarze resocjalizacji, profilaktyki i terapii uzależnień co pozwoli Tobie na podwyższenie kwalifikacji / zatrudnienie w:

 • służbie więziennej, zakładach karnych, instytucjach kurateli sądowej,
 • ośrodkach terapeutycznych i centrach interwencji kryzysowej,
 • ośrodkach resocjalizacyjno-wychowawczych dla nieletnich,
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach zajmujących się profilaktyką społeczną i terapią uzależnień,
 • w działach prewencji, straży miejskiej, policji, wojsku,
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych (pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze),
 • ośrodkach diagnostycznych, adaptacyjnych, terapeutycznych dla osób uzależnionych,
 • poradniach dla osób uzależnionych,
 • administracji rządowej i samorządowej.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnoza resocjalizacyjna,
 • Elementy interwencji kryzysowej,
 • Indywidualne i grupowe programy resocjalizacyjne,
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej,
 • Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Prawne i organizacyjne podstawy resocjalizacji,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień,
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych,
 • Readaptacja społeczna,
 • Resocjalizacja w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym.

Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U. 2018 poz. 998.

W świetle w/w aktów prawnych osoby z wykształceniem wyższym mogą uzupełnić swoje wykształcenie na studiach podyplomowych z obszaru resocjalizacji i pracować jako wychowawcy lub być kierownikami placówki wsparcia dziennego, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • osób, które „1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • osób które „2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób spełniający powyższe warunki,
 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarach zawiązanych z resocjalizacją i terapią uzależnień,
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 6730 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: