PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Pedagogika korekcyjna z socjoterapią

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Pedagogika korekcyjna z socjoterapią mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności kompetencji z zakresu pedagogiki korekcyjnej i socjoterapii, przygotowują do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, edukacyjnym,  rozwojowymi oraz dysfunkcjami rodziny. Pedagog / socjoterapeuta poprzez organizowanie spotkań, będzie potrafił dostarczyć uczestnikom zajęć doświadczeń korekcyjnych  przeciwstawnych do doświadczeń urazowych, dając możliwość odreagowania negatywnych napięć.

Po kierunku Pedagogika korekcyjna z socjoterapią będziesz posiadać kwalifikacje do pracy nauczyciela – opiekuna, socjoterapeuty, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • Ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień,
 • Ośrodkach diagnostycznych,
 • Ośrodkach adaptacji społecznej,
 • Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych,
 • Przedszkolach i szkołach specjalnych,
 • innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnostyka psychopedagogiczna,
 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Dydaktyka specjalna, podstawy pedagogiki specjalnej,
 • Elementy interwencji kryzysowej,
 • Indywidualne programy w socjoterapii,
 • Psychopedagogika rodziny,
 • Mikrosocjologia grup rówieśniczych i subkultur,
 • Metodyka pracy socjoterapeutycznej,
 • Metodyka pracy z osobami niedostosowanymi społecznie,
 • Pedagogika czasu wolnego i zabawy,
 • Prawne i organizacyjne podstawy socjoterapii,
 • Projektowanie, realizacja i ewaluacja programów profilaktycznych,
 • Technologie informatyczne w dydaktyce specjalnej.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

„Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1.1 Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 1) w zakresie: a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, f) edukacji włączającej, 2) w zakresie: a) pedagogiki resocjalizacyjnej, b) logopedii, c) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), d) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zwanego dalej „zawodem nauczyciela”.

1.13. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1.1, może być prowadzone również na studiach podyplomowych. 1.14. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 3 semestry”

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • osób, które „1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • osób które „2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych, spełniający powyższe warunki;
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 6730 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: