Organizacja i zarządzanie oświatą

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia na kierunku “Organizacja i zarządzania oświatą” jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących. Absolwenci znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej. Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach trudnych pozwoli absolwentom podejmować wyzwania związane z zarządzaniem placówką oświatową. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i psychologicznych, niezbędnych do pracy na stanowiskach kierowniczych.

 

OPIS ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświatą posiada wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych struktur społecznych środowiska oraz instytucji zajmujących się kształceniem, opieką i wychowaniem – ich znaczenie dla społeczeństwa oraz szczegółowe nazewnictwo z tym związane i dogłębna ich znajomość. Potrafi dokładnie określić role i szczegółowe zadania różnych instytucji edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych. Wykorzystuje wiedzę z zakresu kierowania i administrowania w placówkach oświatowych. Zna zasady funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz wie, jak uzmysłowić uczestnikom istoty funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji. Potrafi zaplanować i zorganizować działalność placówki, pozyskać fundusze Unijne dla oświaty i instytucji wspomagających realizację polityki oświatowej. Absolwent posiada kluczowe umiejętności praktyczne oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Jest świadomy etycznego wymiaru pracy w oświacie. Jest przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, o ile spełnia inne wymogi zawarte w odrębnych przepisach.

 

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Organizacja i zarządzania oświatą cieszy się popularnością i jest chętnie wybierana przez studentów, to niezwykle interesująca perspektywa zawodowa. Absolwenci tego kierunku mogą samodzielnie prowadzić sowie prywatne szkoły, przedszkola zarządzać nimi w sposób świadomy. Zdobyte umiejętności pozwolą na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji, sprawne zarządzanie oraz kształcenie umiejętności praktycznych.

Studia podyplomowe zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarzają szerokie perspektywy zawodowe, są adresowane zarówno do nauczycieli i wychowawców przedszkolnych i szkolnych, jak również do osób zajmujących się edukacją. Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w szkołach i przedszkolach, instytucjach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w sektorze instytucji i miejsc związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

DLA KOGO?

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem co najmniej licencjata.

Dla osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w:

  • szkołach podstawowych,
  • szkołach ponadpodstawowych,
  • zasadniczych szkołach zawodowych,
  • placówkach wychowania pozaszkolnego,
  • placówkach wychowawczych,
  • domach dziecka,
  • świetlicach środowiskowych.

Studia są skierowane także do absolwentów uczelni wyższych, szczególnie o profilu pedagogicznym, psychologów, socjologów, nauczycieli, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do zarządzania oświatą.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 300 zł;  semestralna: 1730 zł; jednorazowa: 5060 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: