SPECJALISTYCZNE

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Trzysemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną pozwalają zdobyć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej czyli  kwalifikacje potrzebne do pracy z osobą / uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Po studiach uzyskasz kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub w dodatkowym jej zakresie, co umożliwi prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych w zgłębianym obszarze.

W trakcie studiów na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną zdobędziesz wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • pedagogiki specjalnej,
 • psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii,
 • dydaktyki i metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności, niedostosowania społecznego i etapów edukacji,
 • komunikacji interpersonalnej.

W programie studiów m. in.:

 • Diagnoza i terapia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Ewaluacja i efektywność w kształceniu specjalnym,
 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej,
 • Metody terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością,
 • Metody terapii opóźnień i zaburzeń rozwoju,
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej,
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością,
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych,
 • Psychologia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Rehabilitacja osób z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej,
 • Seksualność osób niepełnosprawnych,
 • Wybrane zespoły zaburzeń genowych i chromosomowych,
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Podstawa prawna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca  2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

„Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1.1 Standard ma zastosowanie do kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela logopedy i nauczyciela prowadzącego zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 1) w zakresie: a) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogiki), b) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogiki), c) edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, d) pedagogiki leczniczo-terapeutycznej, e) edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, f) edukacji włączającej, 2) w zakresie: a) pedagogiki resocjalizacyjnej, b) logopedii, c) pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej), d) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – zwanego dalej „zawodem nauczyciela”.

1.13. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1.1, może być prowadzone również na studiach podyplomowych. 1.14. Studia podyplomowe trwają nie krócej niż 3 semestry”

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne:

 • osób, które „1) posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • osób które „2) posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej” (DZ.U.2019.1450);
 • nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych osób spełniający powyższe warunki.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł;  semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 6730 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: