Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Celem studiów w zakresie doradztwa zawodowego i zarządzania personelem jest przekazanie wiedzy dotyczącej koncepcji edukacji i wychowania stosowane dawniej i współcześnie – szczegółowych zasad i kryteriów ich doboru, wad i zalet oraz umiejętności dokonywania charakterystyki. Doskonalenie umiejętności zgłębiania elementów systemu edukacji i ich wzajemnych powiązań z otoczeniem w kontekście prawnym, organizacyjnym, instytucjonalnym – w odniesieniu do potrzeb, oczekiwań wszystkich podmiotów procesu edukacji. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze doradczym. Wspierania młodzieży oraz dorosłych w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu w oparciu o racjonalne przesłanki, tak by były one adekwatne zarówno do predyspozycji jak i wymagań rynku pracy. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych w zakresie zarządzania, niezbędnych do pracy z ludźmi.

 

OPIS ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem (3 semestry). posiada wiedzę w zakresie koncepcji rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i zawodowych. Charakteryzuje się umiejętnościami takimi jak formułowanie celów, problemów i hipotez oraz wniosków z przeprowadzonych badań w celu usprawniania funkcjonowania instytucji. Wykorzystuje wiedzę z zakresu teorii i praktyki. Potrafi opracowywać materiały i narzędzia badawcze, niezbędne do przeprowadzania wszystkich faz procesu badawczego i formułowania na tej podstawie dokładnych analiz, precyzyjnych wniosków. Profesjonalnie posługuje się językiem specjalistycznym dostosowanym do potrzeb jednostki, grupy, instytucji i środowiska. Zna i stosuje właściwe metody, formy, narzędzia i środki, związane ze skuteczną realizacją zamierzonych celów w sposób umożliwiający zdobycie nowej wiedzy w celu poprawy jakości pracy. Dostrzega i rozumie szczegóły dotyczące różnorodnych problemów związanych z etyką, aksjologią, związków przyczynowo skutkowych, występujących w szeroko pojętej działalności doradczej i zarządzającej oraz stosuje je w praktyce. Samodzielnie planuje sposób wsparcia osób, jednostek, grup czy instytucji, ocenia efektywności tych działań. Absolwent studiów podyplomowych posiada kluczowe umiejętności praktyczne oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Jest świadomy etycznego wymiaru efektywnej pracy samodzielnej i w grupie. Potrafi skutecznie rozwiązywać konflikty personalne, prowadzić negocjacje i mediacje, dostrzega potrzeby interwencji w odpowiednim czasie i w należyty sposób.

 

CZAS TRWANIA NAUKI

 

Studia trwają trzy semestry.

 

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierane przez studentów. W klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawód doradcy zawodowego jest pod kodem 242304.

Studia z tego zakresu mają charakter kwalifikacyjny. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych i są uprawnieni do posługiwania się tytułem „Doradca zawodowy” mogą wykonywać ten zawód we wszelkiego rodzaju instytucjach publicznych, czy organizacjach pozarządowych.

Ukończenie studiów trwających 3 semestry pozwala uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy doradcy zawodowego w instytucjach rynku pracy w charakterze:

 • doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą (ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze),
 • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • doradcy w uczelnianych biurach karier,
 • specjalisty w instytucjach rynku prac,
 • doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Doradztwo zawodowe jest procesem pomagania ludziom w celu lepszego zrozumienia samego siebie, stosunku do wykonywanej pracy, środowiska, w którym pracują, stosunku do zmiany zawodu oraz właściwego wyboru zawodu.

Specjalność ta jest interdyscyplinarna, a jej celem jest wykształcenie profesjonalnych doradców zawodowych. Jest to kierunek, który odpowiada na współczesne zapotrzebowanie społeczne rynku pracy.

Studia podyplomowe doradztwo zawodowe i zarządzanie personelem umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych, psychologii ogólnej, socjologii oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Misją tych studiów jest przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności w zakresie koncepcji doradztwa zawodowego i personalnego, które sprawią, że będziesz miał przewagę na rynku pracy.

Studia podyplomowe zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarzają szerokie perspektywy zawodowe, są adresowane zarówno do nauczycieli i psychologów, jak również do osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy jako:

 • doradca zawodowy w komórkach zakładów pracy, zajmujących się rekrutacją pracowników, w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 • doradca personalny w różnego rodzaju agencjach doradztwa, związanego z rozwojem kariery zawodowej,
 • doradca zawodowy zatrudniany w firmach zajmujących się pozyskiwaniem i doborem osób na wybrane stanowiska w różnych zakładach pracy.

 

DLA KOGO?

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem co najmniej licencjata.

Dla osób, które zamierzają podjąć pracę jako:

 •  doradca zawodowy w komórkach zakładów pracy, zajmujących się rekrutacją pracowników, w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy,
 •  doradca personalny w różnego rodzaju agencjach doradztwa, związanego z rozwojem kariery zawodowej,
 •  doradca zawodowy zatrudniany w firmach zajmujących się pozyskiwaniem i doborem osób na wybrane stanowiska w różnych zakładach pracy.

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, pedagogów, psychologów, socjologów, nauczycieli, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do pracy w działach personalnych firm i instytucji.

Podstawa prawna kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Zatrudnienie:

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • placówki edukacyjne (studia trzysemestralne),
 • administracja samorządowa,
 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy,
 • agencje pośrednictwa pracy,
 • agencje poradnictwa zawodowego,
 • agencje pracy tymczasowej.
 • centra informacji i planowania kariery zawodowej,
 • organizacje pracodawców,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • dział kadr w publicznych i niepublicznych firmach, przedsiębiorstwach, firmach doradczych i konsultingowych,
 • poradnie specjalistyczne, w tym dla młodzieży pod kątem wyboru zawodu,
 • niepubliczne instytucje rynku pracy, tj. instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy,
 • komórki zakładów pracy, zajmujące się rekrutacją pracowników, w Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł; semestralna: 2630 zł; jednorazowa: 7400 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: