XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja dla bezpieczeństwa”

Strona główna

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO

20-22.09.2023 r., ZAŁAKOWO

Dworek na Błotach

we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim (umowa z Instytutem Politologii UG)

pod honorowym patronatem:

Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – dra Andrzeja ZDUNIAKA prof. WSB

Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dra hab. Piotra STEPNOWSKIEGO

Organizator:

Patronat honorowy:

logo - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Rektor dr Andrzej ZDUNIAK
Uniwersytet Gdański – Rektor prof. dr hab. Piotr STEPNOWSKI

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz

Komendant nadinsp. Andrzej Łapiński

 

 

 

Patronat medialny:

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 31 sierpnia 2023 roku
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 20 października 2023 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł.
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 9. Bierny udział w konferencji (stacjonarnie lub online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 10. Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB i UG wynosi 140 zł.
 11. Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.
 12. Do 12 września 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

Dane do wpłaty i korespondencji:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 60-778 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1, NIP: 7781423778

Santander Bank Polska S.A., nr konta: 55 1090 1346 0000 0001 1934 6268

koniecznie z dopiskiem: “Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz  Imię i NAZWISKO uczestnika konferencji

Komitety

Komitety organizacyjny:

– prof. WSB dr inż. Robert KOŚCIELNIAK – przewodniczący
– dr Marek ILNICKI – z-ca przewodniczącego
– mgr Mirosław Marek DWORAK – z-ca przewodniczącego
– mgr Anna BAŚKIEWICZ – sekretarz
– mgr Beata BARTOSEWICZ
– mgr Małgorzata MIGDAŁ–MATLA
– mgr Danuta KARASEK
– mgr Blanka BARAŃSKA
– mgr Joanna MISTERSKA
– mgr Karolina RUCZYŃSKA
– dr Beata SŁOBODZIAN

Komitet naukowy:

– prof. dr hab. Michał PŁACHTA – przewodniczący
– prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ – z-ca przewodniczącego
– dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI, prof. WSB
– prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI
– dr hab. Arkadiusz MODRZEJEWSKI, prof. UG
– dr hab. Jakub POTULSKI, prof. UG
– dr hab. Piotr NIWIŃSKI, prof. UG
– dr hab. Katarzyna KAMIŃSKA-KOROLCZUK
– dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW
– kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW
– dr hab. Arkadiusz DYMOWSKI, prof. WSB
– dr hab. inż. Stanisław KOŁACZYŃSKI, prof. WSB.
– dr hab. Franciszek NOWIŃSKI, prof. WSB
– dr  Stefan CZMUR, prof. WSB
– dr Andrzej CICHY
– dr Andrey LYMAR

Problematyka

 1. Kryzys energetyczny i dysfunkcjonalność gospodarcza.
 2. Degradacja i deficyt zasobów środowiska naturalnego.
 3. Społeczne implikacje presji migracyjnej.
 4. Międzynarodowa reakcja wobec zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.
 5. Edukacja wieloaspektowa w kontekście współczesnych zagrożeń.

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej 20.10.2023 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Konferencja Edukacja dla bezpieczeństwa

Ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań

e-mail: [email protected]

 

Santander Bank 55 10901346 0000 0001 1934 6268

Koniecznie z dopiskiem EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA oraz imię i nazwisko uczestnika

Archiwum