XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja dla bezpieczeństwa”

Strona główna

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Bezpieczeństwo regionów i społeczności lokalnych
24-25 maja 2023 r. – Dworek na Błotach – Sierakowice

 

 

 

Bezpieczeństwo regionów i społeczności lokalnych
 
Tematem przewodnim kolejnej edycji konferencji z cyklu Edukacja dla bezpieczeństwa jest Bezpieczeństwo regionów i społeczności lokalnych.
Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli nauk społecznych (nauk o bezpieczeństwie i obronności, politologów, socjologów, psychologów i in.), nauk humanistycznych (etnologów, filozofów, historyków, kulturoznawców, religioznawców i in.),  nauk przyrodniczych (biologów, ekologów, specjalistów zajmujących się ochroną środowiska i in.), nauk technicznych (inżynierów biomedycznych, inżynierów środowiska, specjalistów zajmujących się informatyką i bezpieczeństwem cyberprzestrzeni i in.) oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką konferencji.
Wyrażamy nadzieję, że szerokie spektrum problemów wchodzących w zakres tematyczny konferencji pozwoli na interdyscyplinarną debatę naukową.
Organizator:

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 30 kwietnia 2023 roku
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 wraz z płytą CD (Microsoft Word) powinien być  przekazany do Sekretariatu Konferencji najpóźniej do 30 kwietnia 2023 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikacja artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł. Udział w konferencji online bez publikacji wynosi 100 zł.
 9. Opłata za udział w konferencji dla studentów wynosi 140 zł.
 10. Do 12 maja 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

 

Komitety

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. Michał Wojciech PŁACHTA – Przewodniczący
dr hab. Tadeusz DMOCHOWSKI, prof. UG – Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Antoni KOMOROWSKI
prof. dr hab. Maria KOZIELSKA
prof. dr hab. Karol OLEJNIK
prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI
dr hab. inż., Józef BUCZYŃSKI, prof. WSB
dr hab. inż. Daniel FIC, prof. WSB
dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI, prof. WSB
​dr hab. Piotr NIWIŃSKI, prof. UG
dr hab. Jarosław NOCOŃ, prof. UG
dr hab. Franciszek NOWIŃSKI, prof. WSB
​dr hab. Justyn PISKORSKI
dr Hanna SOMMER, prof. PRz
dr inż. Grzegorz ZAKRZEWSKI

 

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Robert KOŚCIELNIAK  – PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
mgr Milena NIZIO – sekretarz

Problematyka

Program

Program zostanie utworzony na podstawie Państwa zgłoszeń.

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej do 30.04.2023 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
“EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA”

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

e-mail: [email protected]

Archiwum