VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne

“Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów”

Strona główna

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z siedzibą  w Poznaniu zaprasza na
VIII Międzynarodową Konferencję Naukową
Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne
“Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów”

09-10 maja 2024 r.

11-500 GIŻYCKO
Al. Wojska Polskiego 37

Hotel “Europa”

 

 

 

Organizator:

Patronat:

   

Uczestnictwo

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 30 kwietnia 2024 roku.

Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 15 minut, komunikat – do 10 minut, wypowiedź w dyskusji – do 5 minut.

Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.

Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku.

 • Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej.
 • Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł
 • Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 • Bierny udział w konferencji (online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 • Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB wynosi 200 zł.
 • Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.

Do 05 maja 2024 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

KONTAKT:

Sekretariat konferencji

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Konferencja Bezpieczeństwo Zdrowotne
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276
Koniecznie z dopiskiem BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Ewa SZYMAŃSKA- przewodniczący
 • dr Anna KURKIEWICZ– z-ca przewodniczącego
 • mgr Natalia MIKUŁA – sekretarz konferencji
 • dr Natalia MAJCHRZAK
 • mgr inż. Marek WRÓBLEWSKI
 • mgr Klaudia MAZUREK
 • mgr Marzena PIEŃKOSZ
 • mgr Julita JARECKA

KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Maria KOZIELSKA – przewodnicząca
 • płk dypl. dr inż. Grzegorz KALICIAK – Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego – z-ca przewodniczącej
 • prof. dr hab. Michał PŁACHTA
 • dr hab. Maria FIC, prof. WSB
 • dr hab. Daniel FIC, prof. WSB
 • dr hab. Karolina Julia HELNARSKA, prof. UWSB
 • dr hab. Maria MALINOWSKI-RUBIO, prof. WSB
 • dr hab. Ewa MISTERSKA, prof. WSB
 • dr Natalia MAJCHRZAK – prof. WSB, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 • płk dr hab. inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. Anna BORUCKA – prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. Rafał PARCZEWSKI – prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Sylwia ZAKRZEWSKA – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • gen. rez. prof. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Natalia MOCH – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kpt dr inż. Marzena WALKOWIAK – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Justyna STOCHAJ – Wojskowa Akademia Techniczna

Problematyka

 1. Ratownictwo medyczne czasu kryzysu i wojny: Strategia zabezpieczenia medycznego państwa w sytuacji kryzysu i wojny. Podniesienie poziomu gotowości i zdolności operacyjnej struktur państwa odpowiedzialnych za zapewnienie pomocy medycznej na terenie kraju w warunkach kryzysu i wojny.
 2. Technologie i Bezpieczeństwo zdrowotne: Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w medycynie. Zastosowanie nowoczesnych technologii w poprawie diagnostyki, leczenia i monitorowania pacjentów. Wyzwania i korzyści związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w systemie opieki zdrowotnej.
 3. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego: Zespół Stresu Pourazowego w warunkach służby wojskowej
  Znaczenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów i personelu medycznego w kontekście pandemii i sytuacji kryzysowych.
  Psychospołeczne aspekty zarządzania stresem i traumą w placówkach opieki zdrowotnej.
 4. Bezpieczeństwo Pacjenta w Środowisku Szpitalnym: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym i poprawa standardów higieny.
  Rola personelu medycznego w edukacji pacjentów dotyczącej bezpieczeństwa podczas pobytu w szpitalu.
 5. Wyzwania Bioetyki w Dziedzinie Opieki Zdrowotnej: Interdyscyplinarna refleksja nad zagadnieniami etycznymi w kontekście postępującej technologizacji medycyny. Konflikty wartości w podejmowaniu decyzji związanych z leczeniem i diagnostyką.
 6. Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia: Planowanie i reagowanie na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemie, katastrofy naturalne czy ataki bioterrorystyczne. Budowa odpornego na sytuacje kryzysowe systemu ochrony zdrowia, utrzymanie ciągłości realizacji świadczeń medycznych w sytuacjach kryzysowych
 7. Bezpieczeństwo Żywności a Zdrowie Publiczne: Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa żywności i jego wpływ na zdrowie społeczeństwa
  Bezpieczeństwo żywnościowe w czasie kryzysu
 8. Edukacja Zdrowotna w Środowisku Interdyscyplinarnym: Rola różnych dziedzin nauki w promocji zdrowia i prewencji chorób.
  Współpraca między szkołami, placówkami opieki zdrowotnej i organizacjami społecznymi w dziedzinie edukacji zdrowotnej.
 9. Bezpieczeństwo Zdrowotne a Środowisko Naturalne: Wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi.
  Działania interdyscyplinarne w zakresie ochrony środowiska jako czynnika wpływającego na zdrowie społeczeństwa.

Program

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected]

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Konferencja Bezpieczeństwo Zdrowotne
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276
Koniecznie z dopiskiem BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE oraz imię i nazwisko uczestnika

 

Archiwum