VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

KULTURA POKOJU „KULTURA GRANIC”

Strona główna

TERMIN 15-16.02.2024 r.

MIEJSCE: Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce

 

 

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Wyrażamy przekonanie, że VII edycja Konferencji KULTURA POKOJU będzie doskonałą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła istotny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

 

Problematyka

Granice polityczne / geopolityczne

 • granice geograficzne a granice polityczne Europy i świata
 • granice jako gwarant bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo militarne w kontekście stanowienia granic
 • między wojną a pokojem
 • konflikt zbrojne i wojny
 • “czerwone linie”
 • dyplomacja i partnerstwo na rzecz pokoju
 • współpraca międzynarodowa i transgraniczna

 

Granice etyczne

 • etyczne granice bezpieczeństwa
 • zasady moralne w dobie wojen
 • aksjologiczny wymiar polityki obronnej
 • tradycje etyczne w myśli nad pokojem
 • normy i ich odchylenia we współczesnym świecie
 • etyka działań militarnych
 • filozofia bezpieczeństwa

 

Granice kulturowe

 • globalizm i multikultularyzm
 • bariery komunikacyjne i ich przekroczenia
 • komunikacja w dobie nowych technologii
 • komunikacja inter i intrapersonalna
 • różnice kulturowe i ich przekraczanie
 • inkulturacja i unifikacja
 • asymilacja, adaptacja
 • tożsamość narodowa i kulturowa
 • dialog międzyreligijny
 • przekraczanie granic w sztuce
 • etykieta (standardy, styl, zasady)

 

Granice społeczne

 • społeczne granice zewnętrzne i wewnętrzne
 • prakseologia na rzecz społecznego pokoju
 • bezpieczeństwo społeczne i jego wymiary
 • strefa komfortu i dyskomfortu społecznego
 • służby społeczne na rzecz porządku i pokoju
 • socjologiczne i psychologiczne ujęcie granic
 • granice obyczajowe, przyjęte standardy

 

Granice edukacyjne:

 • ograniczenia edukacyjne
 • wyrównywanie szans
 • pedagogika w dobie migracji
 • edukacja dla tolerancji i poszanowania odmienności
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • socjologia edukacji
 • szanse i wyzwania edukacyjne

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 31 stycznia 2024 roku
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 29 lutego 2024 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 9. Bierny udział w konferencji (stacjonarnie lub online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 10. Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB wynosi 140 zł.
 11. Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.
 12. Do 09 lutego 2024 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

Komitety

Komitet naukowy

-prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, płk rez.  – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – przewodniczący komitetu

– prof. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku

– prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, gen. bryg. rez. – Krakowska Akademia im. A.  F. Modrzewskiego

– prof. dr hab. Sławomir M. MAZUR, płk rez. – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

– prof. dr hab. Andrzej PIECZYWOK, płk rez. –  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

– prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC, płk rez. – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– prof. dr hab. Ryszard ROSA – Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. Bogdan SZULC, płk rez.

– płk dr hab. inż. Dariusz BOGUSZ – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

– dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, płk rez. – Rektor Akademii Menadżerskiej Nauk Stosowanych w Warszawie

– dr hab. Olena CHUKURNA – Dziekan Wydziału, Państwowy Uniwersytet Technologii Intelektualnych i Komunikacji, Odessa (Ukraina)

– dr hab. Dmytro DZVINCHUK – Dyrektor Instytutu Przygotowania Humanistycznego i Administracji Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ropy i Gazu (Ukraina)

– dr hab. Weronika JAKUBCZAK – Akademia Pożarnicza w Warszawie

– dr hab. Oleksandra KACHMAR – prof. Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Vasyla Stefanyka (Ukraina)

– dr hab. Jerzy KOSIŃSKI – prof. AMW, DyrektorMorskiego Centrum Bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

– dr hab. inż. Marek KUBIŃSKI – prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– płk dr hab. Jacek LASOTA – Akademia Sztuki Wojennej

– dr hab. Jan MACIEJEWSKI – prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

– dr hab. inż. Konrad MALASIEWICZ, płk rez. – prof. UK, Uniwersytet Kaliski Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. Armin MIKOS von Rohrscheidt – prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

– dr hab. Jacek NOWAK, płk rez. – prof. LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa

– dr hab. Henryk NOGA – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

– dr hab. Monika OSTROWSKA – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego

– dr hab. inż. Tomasz RUBAJ, płk rez. – prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. inż. Waldemar SCHEFFS –  prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. Małgorzata STOCHMAN – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

– dr hab. Marta WITKOWSKA – prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

– bryg. dr inż. Marcin ANSZCZAK – Akademia Pożarnicza

– nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI – Rektor-Komendant, prof.Akademii Pożarniczej  w Warszawie

– dr Zofia MARCINIAK – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr Małgorzata WILCZYŃSKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

– dr inż. Sławomir WRONKA, płk rez. – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr Natalia MAJCHRZAK – prof. WSB, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

– Anna KURKIEWICZ – dr, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

– Andrey LYMAR – dr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

– Natalia MIKUŁA – mgr, Sekretarz konferencji

– Agnieszka MACIEJEWSKA – dr inż., członek

– Blanka BARAŃSKA – mgr, księgowa ds. rozliczeń finansowych

– Joanna MISTERSKA – mgr, kierownik Wydawnictwa WSB

– Anna KOCZUR – mgr inż., członek

– Julita JARECKA, mgr, członek

– Karolina RUCZYŃSKA mgr, członek

Program

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej 29.02.2024 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Konferencja „Kultura pokoju”

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

Archiwum

DOJAZD DO HOTELU

Pałac i Folwark Galiny Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
tel. + 48 89 761 21 67, tel. + 48 508 399 177 [email protected]
GPS: N+54° 9’ 47”, E+20° 49’ 19”

 

www.palac-galiny.pl