VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

KULTURA POKOJU „KULTURA GRANIC”

Strona główna

TERMIN 15-16.02.2024 r.

MIEJSCE: Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce

 

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Wyrażamy przekonanie, że VII edycja Konferencji KULTURA POKOJU będzie doskonałą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła istotny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny.

Organizator:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

 

 

 

      

         

Problematyka

Granice polityczne / geopolityczne

 • granice geograficzne a granice polityczne Europy i świata
 • granice jako gwarant bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo militarne w kontekście stanowienia granic
 • między wojną a pokojem
 • konflikt zbrojne i wojny
 • “czerwone linie”
 • dyplomacja i partnerstwo na rzecz pokoju
 • współpraca międzynarodowa i transgraniczna

 

Granice etyczne

 • etyczne granice bezpieczeństwa
 • zasady moralne w dobie wojen
 • aksjologiczny wymiar polityki obronnej
 • tradycje etyczne w myśli nad pokojem
 • normy i ich odchylenia we współczesnym świecie
 • etyka działań militarnych
 • filozofia bezpieczeństwa

 

Granice kulturowe

 • globalizm i multikultularyzm
 • bariery komunikacyjne i ich przekroczenia
 • komunikacja w dobie nowych technologii
 • komunikacja inter i intrapersonalna
 • różnice kulturowe i ich przekraczanie
 • inkulturacja i unifikacja
 • asymilacja, adaptacja
 • tożsamość narodowa i kulturowa
 • dialog międzyreligijny
 • przekraczanie granic w sztuce
 • etykieta (standardy, styl, zasady)

 

Granice społeczne

 • społeczne granice zewnętrzne i wewnętrzne
 • prakseologia na rzecz społecznego pokoju
 • bezpieczeństwo społeczne i jego wymiary
 • strefa komfortu i dyskomfortu społecznego
 • służby społeczne na rzecz porządku i pokoju
 • socjologiczne i psychologiczne ujęcie granic
 • granice obyczajowe, przyjęte standardy

 

Granice edukacyjne:

 • ograniczenia edukacyjne
 • wyrównywanie szans
 • pedagogika w dobie migracji
 • edukacja dla tolerancji i poszanowania odmienności
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • socjologia edukacji
 • szanse i wyzwania edukacyjne

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 31 stycznia 2024 roku
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 29 lutego 2024 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 9. Bierny udział w konferencji (stacjonarnie lub online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 10. Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB wynosi 140 zł.
 11. Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.
 12. Do 09 lutego 2024 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

Komitety

Komitet naukowy

-prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO, płk rez.  – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – przewodniczący komitetu

– prof. dr hab. Janusz GIERSZEWSKI – Uniwersytet Pomorski w Słupsku

– prof. dr hab. inż. Janusz KRĘCIKIJ, gen. bryg. rez. – Krakowska Akademia im. A.  F. Modrzewskiego

– prof. dr hab. Sławomir M. MAZUR, płk rez. – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

– prof. dr hab. Andrzej PIECZYWOK, płk rez. –  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

– prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC, płk rez. – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– prof. dr hab. Ryszard ROSA – Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie

– prof. dr hab. Bogdan SZULC, płk rez.

– płk dr hab. inż. Dariusz BOGUSZ – Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

– dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI, płk rez. – Rektor Akademii Menadżerskiej Nauk Stosowanych w Warszawie

– dr hab. Olena CHUKURNA – Dziekan Wydziału, Państwowy Uniwersytet Technologii Intelektualnych i Komunikacji, Odessa (Ukraina)

– dr hab. Dmytro DZVINCHUK – Dyrektor Instytutu Przygotowania Humanistycznego i Administracji Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ropy i Gazu (Ukraina)

– dr hab. Weronika JAKUBCZAK – Akademia Pożarnicza w Warszawie

– dr hab. Oleksandra KACHMAR – prof. Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Vasyla Stefanyka (Ukraina)

– dr hab. Jerzy KOSIŃSKI – prof. AMW, DyrektorMorskiego Centrum Bezpieczeństwa, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

– dr hab. inż. Marek KUBIŃSKI – prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– płk dypl. dr inż. Grzegorz KALICIAK – Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Kawaler Orderu Krzyża Wojskowego

– płk dr hab. Jacek LASOTA – Akademia Sztuki Wojennej

– dr hab. Jan MACIEJEWSKI – prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

– dr hab. inż. Konrad MALASIEWICZ, płk rez. – prof. UK, Uniwersytet Kaliski Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. Armin MIKOS von Rohrscheidt – prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

– dr hab. Jacek NOWAK, płk rez. – prof. LAW, Lotnicza Akademia Wojskowa

– dr hab. Henryk NOGA – Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

– dr hab. Monika OSTROWSKA – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego

– dr hab. inż. Tomasz RUBAJ, płk rez. – prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. inż. Waldemar SCHEFFS –  prof. UK, Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr hab. Małgorzata STOCHMAL – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

– dr hab. Marta WITKOWSKA – prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

– dr hab. Anna BORUCKA – prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

– dr hab. Rafał PARCZEWSKI – prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

– bryg. dr inż. Marcin ANSZCZAK – Akademia Pożarnicza

– nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI – Rektor-Komendant, prof.Akademii Pożarniczej  w Warszawie

– dr Zofia MARCINIAK – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr Małgorzata WILCZYŃSKA – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

– dr Sylwia ZAKRZEWSKA – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

– dr inż. Sławomir WRONKA, płk rez. – Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

– dr Natalia MAJCHRZAK – prof. WSB, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

– Anna KURKIEWICZ – dr, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

– Andrey LYMAR – dr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

– Magdalena GUTKOWSKA – mgr, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

– Natalia MIKUŁA – mgr, Sekretarz konferencji

– Agnieszka MACIEJEWSKA – dr inż., członek

– Blanka BARAŃSKA – mgr, księgowa ds. rozliczeń finansowych

– Joanna MISTERSKA – mgr, kierownik Wydawnictwa WSB

– Anna KOCZUR – mgr inż., członek

– Julita JARECKA, mgr, członek

– Karolina RUCZYŃSKA mgr, członek

Lp AUTOR Tytuł referatu Instytucja
1 ANSZCZAK Marcin bryg. dr inż. Analiza ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych w czasie wojny i pokoju Akademia Pożarnicza w Warszawie
2 BORUCKA Anna ppłk dr hab inż. Społeczna percepcja BSP wśród uczniów szkoły podstawowej Wojskowa Akademia Techniczna
3 CHOMONTEK Paulina Rola lęku społecznego w kształtowaniu strefy komfortu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
4 CUBER Krystian dr inż. Geopolityka Pacyfiku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
5 CYREK Agata inż. Dialog drogą pokoju. Giorgio La Pira – człowiek dialogu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
6 DĄBEK Artur dr inż. Bezpieczeństwo społeczne i jego wymiary Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
7 DOBOSZ Marzena dr Wyzwania w procesie kształtowania tożsamości nastolatków
we współczesnej rzeczywistości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
8 DRABIK Krzysztof dr hab. Bezpieczeństwo personalne a granice modernizacji Uniwersytet w Siedlcach
9 DROZD Karolina Nowe wyzwania dla poczucia bezpieczeństwa współczesnej młodzieży Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
10 DZIRBA Radosław Granica państwa – linia naszego bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
11 DZIUBEK Ireneusz dr hab. Big Data w zarządzaniu polem walki Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
12 DZVINCHUK Dmytro prof. dr hab. / JATSENTYI Roman mgr Development of trust in public administration bodies in Ukraine: current state and prospects Department of Public Management and Administration,  Institute of Humanities and Public Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
13 FRĄCIK Krystian dr hab. inż. (Nie)sprawność wojskowej operacji specjalnej w Ukrainie Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
14 GEPPERT Karol mgr Republika Górskiego Karabachu – koniec czy nowy początek w wymiarze geopolitycznym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
15 GORZKOWSKA Karolina mgr Lingwistyczny odcisk palca. Problematyka analiz z zakresu lingwistyki kryminalistycznej. Kancelaria Prawno Grafologiczna
16 GRYŚ Anna mgr / GUROWSKA Iwona mgr Pomiędzy ryzykiem a lustrem: analiza związków między skłonnością do zachowań ryzykownych a zaburzeniami postrzegania obrazu ciała. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
17 GOC Anna Granica państwa – linia naszego bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
18 HELNARSKA Karolina Julia dr hab. Międzykulturowa analiza przestrzegania obostrzeń Covid – 19 / Etyczne granice bezpieczeństwa w czasie wojny i pokoju w kontekście stosowania amunicji typu Hollow Poin przez żołnierzy/funkcjonariuszy snajperów Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
19 JARMOSZKO Stanisław prof. dr hab. Fenomen kultury pokoju wobec kategorii innego/obcego (ujęcie antropologiczne) Uniwersytet w Siedlcach
20 JERMAKOWICZ Piotr dr Współczesne metody selekcji w procesie rekrutacji do pracy Collegiu Humanum Wyższa Szkoła Menedżerska
21 KALICIAK Grzegorz płk dr inż. Konflikty zbrojne i wojny 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana
22 KALITA Marcin mjr Operacje odzyskiwania personelu niewojskowego Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem
23 KORNAŚ Wiktor Targetowanie behawioralne i profilowanie psychologiczne w marketingu AI Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
24 KOSIŃSKI Jerzy dr hab. inż. Sztuczna inteligencja a cyberbezpieczeństwo Akademia Marynarki Wojennej
25 KRYSTOSIK-GROMADZIŃSKA Agata dr inż. Asymilacja i adaptacja studentów migrantów z Ukrainy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
26 KRZEMIEŃ Robert dr / ZWOLIŃSKI Łukasz dr Podziemne Magazyny Gazu jako podsystem infrastruktury krytycznej i gwarant bezpieczeństwa energetycznego w warunkach konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą Polski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
27 KRZYWDZIŃSKA Agata dr Granica Polski w perspektywie rosyjskich tytułów prasowych „Izvestia” i „ROSSIJSKAJA GAZIETA” Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
28 KUCZABSKI Mateusz dr hab. Koncepcja sprawiedliwej wojny i jej konwersje we współczesnym świecie Akademia Sztuki Wojennej
29 KURKIEWICZ Anna dr Prawda a bezpieczeństwo – parezja w dyskursie politycznym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
30 KUSTRA Marek dr inż. Zasoby obronne lotnictwa. Studia dualne w LAW. Lotnicza Akademia Wojskowa
31 KVITCHUK Vitaliy mgr Ukraine’s European integration in shaping a newcivilisational development Department of Public Management and Administration, Institute of Humanities and Public
Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
32 LUDZIEJEWSKI Zdzisław dr inż. Edukacja dla bezpieczeństwa a społeczne zagrożenia w dobie nowoczesnych technologii Wyższa Skoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS
33 LYMAR Andrey dr Granice dyskursywne współczesnej polityki społecznej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
34 LYMAR Ekaterina mgr Granice mentalne w procesie adaptacji migrantów Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
35 LYMAR Natalia dr Zarządzanie relacjami w systemie edukacji: problem bilansu interesów Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
36 ŁEPKOWSKA Justyna Konteksty kultury medialnej – perspektywa Rosji i Ukrainy. Wizerunek Ukrainy w  prorządowych rosyjskich mediach. Akademia Łomżyńska
37 ŁUBIŃSKI Paweł dr Istota i znaczenie Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w systemie bezpieczeństwa państwa Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
38 ŁUBOWICZ Przemysław mgr inż. Współpraca Polski w zakresie oxhrony środowiska z państwami nienależącymi do UE na podstwie Euroregionu Puszczy Białowieskiej Akademia Łomżyńska
39 MALASIEWICZ Konrad dr hab. inż. Wymiar znaczeniowy w bezpieczeństwie militarnym Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
40 MARCINIAK Zofia dr Działanie w systemie zarządzania kryzysowego na poziomie powiatu Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
41 MARKOWICZ Bernadeta Rola domów pomocy społecznej w bezpieczeństwie społecznym kraju
42 MAZUREK-KUSIAK Anna dr hab. Patriotyzm oraz tożsamość narodowa i kulturowa mieszkańców wsi na przestrzeni dziejów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
43 MIR Cecylia mgr Dialog drogą pokoju. Giorgio La Pira – człowiek dialogu Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
44 MOTRYCZ Grzegorz dr inż. Etyczne granice bezpieczeństwa w czasie wojny i pokoju w kontekście stosowania amunicji typu Hollow Poin przez żołnierzy/funkcjonariuszy snajperów / Między wojną a pokojem: wykorzystanie do budowy ładunków IED pojemników z gazami technicznymi Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
45 MOSORA Larysa PhD in public administration / OLENJUK Volodymyr Doktorant State migration policy: essence and directions of implementation in Ukraine and Poland Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
46 MRÓZ-JAGIEŁŁO Anna dr Cywilizacja we współczesnej kulturze bezpieczeństwa Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych/ Akademia Sztuki Wojennej
47 NAPIERAŁA Julia Etyka działań militarnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
48 NAREWSKI Jakub Zacieranie granic społecznych poprzez wykorzystanie środków zagranicznych podchodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Finansowania oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
49 NOWAK Jacek dr hab. Zadania Sił Powietrznych we współczesnych wojnach Lotnicza Akademia Wojskowa
50 NOWICKA Joanna dr inż. Rozwijanie umiejetności tolerancji, wpółpracy i akceptacji na poziomie szkoły wyższej Akademia Nauk Stosowanych Angeliusa Silesusa w Wałbrzychu
51 NOWOSIELSKI Jarosław Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy w służbie społecznej na rzecz porządku i pokoju
52 OGONOWSKI Krzysztof dr inż Zadania Sił Powietrznych we współczesnych wojnach Lotnicza Akademia Wojskowa
53 OLEJNIK Łukasz mł. bryg. mgr inż. Potrzeby kierującego działaniem ratowniczym w czasie wojny i pokoju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu
54 OLEJNIK Tomasz mgr Ochotnicza Straż Pożarna jako podmiot uczestniczący w edukacji dla bezpieczeństwa Akademia Pożarnicza
55 ORZECH Nina dr Narzędzia statystyczne wykorzystywane w wojsku Akademia Wojsk Lądowych
56 ORZECH Tomasz dr Logistyka wojny – wojna logistyki, rola kolei w systemie bezpieczeństwa państwa Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu
57 ORZEPOWSKI Krzysztof kpt. mgr inż. Systemy bezpieczeństwa pożarowego Akademia Pożarnicza
58 PARCZEWSKI Rafał ppłk dr hab. Społeczna percepcja BSP wśród uczniów szkoły podstawowej Wojskowa Akademia Techniczna
59 PAWLACZYK Bogumiła dr Naruszenie reguł ius ad bellum na przykładzie wojny w Ukrainie Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
60 PIECZYWOK Andrzej prof. dr hab. Edukacyjne szanse i wyzwania w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. O synergii działań różnych podmiotów. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
61 PIOTROWSKA Patrycja Bezpieczeństwo społeczności lokalnych na przykładzie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
62 PIOTROWSKI Tomasz kpt. mgr inż. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pokoju i wojny Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
63 PISAREK Kinga Kultura pokoju – kultura granic Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
64 POSIADAŁA Sylwia mgr Przekraczanie granic językowych w kontekście lingwistyki kryminalistycznej Grafoekspert Sylwia POSIADAŁA
65 POSOBIEC Jan prof. dr hab. Uwarunkowania bezpieczeństwa granic Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
66 RADOCHOŃSKA -WASIEWICZ Elżbieta dr / Paweł Bałuka, Valeriia Druz / Komunikacja w świecie uprzedzeń i deficycie mądrości Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
67 ROMANOWSKA Anna Kobiety w służbach mundurowych w aspekcie bezpieczeństwa Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
68 ROSA Jacek dr Cywilizacja we współczesnej kulturze bezpieczeństwa Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych/ Akademia Sztuki Wojennej
69 RUBAJ Tomasz dr hab inż. Prakseologiczne aspekty systemu walki  zbrojnej  – podsystem rażenia Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
70 RUMAN Natalia dr Działalność edukacyjna realizowana z uwzględnieniem sytuacji zróżnicowania kulturowego. Poczucie tożsamości a postawy otwartości społeczności szkolnej “na innych” Uniwersytet Śląski
71 SĘK Andrzej dr Propozycje wykorzystania członków organizacji pozarządowych w procesie zarządzania kryzysowego. Analiza problemu na przykładzie wybranych powiatów województwa podlaskiego Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
72 SKOCZYLAS-KROTLA Edyta dr Książki pomocą w wychowaniu do bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i klasach I-III szkoly podstawowej Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
73 SKURA Małgorzata mgr inż The Borderless Strategy of Erdoğan’s Policy Wojskowa Akademia Techniczna
74 SCHEFFS Waldemar dr hab. inż. Wykorzystanie środowiska elektromagnetycznego na przykładzie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
75 SZKUDLAREK Iwona dr inż. por. The boundaries. Why and what for? Dowództwo 11. Dywizji Kawalerii Pancernej
76 SZKUDLAREK Krystyna mgr Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie kolejowym – aspekt granicy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
77 SZKURŁAT Izabela dr Migracja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Uniwersytet Pomorski w Słupsku
78 SZULC Bogdan M. prof dr hab Zanik humanizmu jako jedno z głównych współczesnych zagrożeń / Czy świat bez elit ? Think Tank Bezpieczeństwo i Obronność przy Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
79 SZULC Wojciech, cz. p. o. kpt.dr inż. Społeczeństwo między wojną, a pokojem Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
80 ŚLUSARCZYK Karolina AI i kultura pokoju: Jak rozpoznawanie treści wpływa na wzajemnie zrozumienie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
81 TRELA Dawid mgr Crossing the Informational Borders: The Role of Reverse
Engineering Narratives in Geopolitical Strategies of World Powers
Uczestnik Prawniczych Seminariów Doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
82 WIŚNIOWSKA Monika Wpływ sytuacji na granicy Polski z Białorusią na kryzys gospodarczy humanitarny i emigracyjny na terytorium RP Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
83 WÓJCIK Paweł dr W wojnie i pokoju: Udział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w zapewnieniu bezpieczeństwa – dotychczasowe i perspektywiczne rozwiązania
84 WRONKA Sławomir dr inż. Procesy podejmowania decyzji przez ośrodki decyzyjne w środowisku sieciocentrycznym. Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
85 WRÓBLEWSKI Marek mgr inż. Etyka w działaniach militarnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
86 WRÓBLEWSKA Maria dr Edukacja dla bezpieczeństwa w ujęciu socjologicznym
87 WYREMBSKI Mikołaj Komunikacja w dobie nowych technologii – internetowy hejt i jego wpływ na zdrowie psychiczne Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
88 WYSOCKA Nicole Psychologiczne skutki unikania dyskomfortu społecznego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
89 ZABŁOCKI Olaf Budowanie społeczności opartej na równości, tolerancji i poszanowaniu różnic Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail: [email protected]  ​lub [email protected] najpóźniej 29.02.2024 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Konferencja „Kultura pokoju”

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
e-mail: [email protected]

Archiwum

DOJAZD DO HOTELU

Pałac i Folwark Galiny Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
tel. + 48 89 761 21 67, tel. + 48 508 399 177 [email protected]
GPS: N+54° 9’ 47”, E+20° 49’ 19”

 

www.palac-galiny.pl