V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
KULTURA WOJNY – NARRACJE I FAKTY”

Strona główna

Mamy już:

0
zgłoszone referaty
%-mMiesiące%-nDni%-HGodziny%-MMinut%-SSekund

V Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa
“KULTURA WOJNY – NARRACJE I FAKTY”

06-08.12.2023 r. Hotel “Mercure” Toruń

 

I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa odbył się w 2016 r. w Toruniu. Celem wszystkich dotychczasowych edycji było prowadzenie dyskusji skupionej wokół szeroko rozumianego bezpieczeństwa i problemów towarzyszących jego naruszeniu, zachowaniu oraz przewidywaniu jego dalszego budowania i reorganizacji. Ogromne zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa i udział w kolejnych kongresach przedstawicieli znaczących ośrodków naukowych oraz władz państwowych i samorządowych, a także środowisk praktyków, wzmocniły przekonanie organizatorów o potrzebie kontynuowania tego przedsięwzięcia, będącego wydarzeniem zarówno o charakterze naukowym, jak i towarzyskim. W oparciu o dotychczasowe doświadczenia, podjęto decyzję o kontynuowaniu Międzynarodowego Kongresu Bezpieczeństwa również w tym roku w Toruniu.

Obecnie bezpieczeństwo wymaga przyglądania mu się z różnych perspektyw, także wojennej.  Stąd też zaproponowany temat przewodni tegorocznej edycji – „Kultura wojny – narracje i fakty”. W zamyśle chcemy zaproponować platformę dyskusji obejmującą zarówno tematy związane z bezpieczeństwem w obliczu wojny, jak i tematy związane z wojną w ogóle, również w kontekście wojny na Ukrainie. Temat przewodni nawiązuje do kultury wojny. Według Andrzeja LEDERA „Kultura wojny” składa się z obrazów. Obrazy mają wielką moc przenikania przez myślowe obrony, przez różne zdania płynące z neocortex”. Proponowane w tytule „narracje” w założeniu mogą obejmować tematykę związaną z komunikowaniem o wojnie, brakiem bezpieczeństwa i potrzebą jego odbudowy lub reorganizacji. „Fakty” – to opisy działania, interpretacje zdarzeń, przyjmowane strategie, ale także perspektywy dalszego rozwoju wydarzeń. To również interpretacje problemów związanych z wojną i pokojem w dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie światy mediów i polityki funkcjonują w swoistej symbiozie (interpretatorzy wojny – nowe gwiazdy medialne).

 

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty kongresowej na konto organizatora do 17.11.2023 r.
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania Kongresu, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Kongresu zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz ze wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.
 6. Opłata kongresowa w wysokości 400 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały kongresowe, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej, kolację bankietową w pierwszym dniu Kongresu oraz kolację w drugim dniu Kongresu.
 7. Opłata za publikację bez udziału w Kongresie wynosi 250 zł.
 8. Opłata za udział w Kongresie online wraz z publikacją wynosi 300 zł. Udział w Kongresie online bez publikacji wynosi 150 zł.
 9. Opłata za udział w Kongresie dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wynosi 350 zł.
 10. Do 30 listopada 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty kongresowej, zostanie przedstawiony szczegółowy program Kongresu.

Komitety

KOMITET HONOROWY

Dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB – Przewodniczący

Gen. broni dr hab. Józef BUCZYŃSKI, prof. WSB
Gen bryg. dr Stefan CZMUR, prof. WSB
Gen. bryg. mgr Paweł PRUSZYŃSKI
Gen. bryg. prof. dr hab. Tadeusz SZCZUREK

RADA NAUKOWA

Prof. dr hab. Jadwiga MAZUR – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Karol OLEJNIK – Z-ca Przewodniczącej

Prof. dr hab. Zygmunt BABIŃSKI
Prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI
Prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
Prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
Prof. dr hab. Michał PŁACHTA
Prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Prof. dr hab. Stanisław ŚLADKOWSKI
Prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO
Prof. dr hab. Janusz GOLINOWSKI
Prof. dr hab. Bogdan GRENDA
Prof. dr. hab. inż. Piotr KOWALCZAK
Prof. dr hab. Mirosław KWIECIŃSKI
Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI
Dr hab. Maria MALINOWSKI-RUBIO, prof. WSB
Prof. dr hab. inż. Katarzyna MAŁYJUREK
Prof. dr hab. Sławomir MAZUR
Ks. prof. dr hab. Mirosław MICHALSKI
Prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK
Prof. dr hab. inż. Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Janusz ZIARKO
Dr hab. Franciszek NOWIŃSKI, prof. WSB
Dr hab. inż. Andrzej GAŁECKI
Dr hab. Halina TUMOLSKA
Dr Marzena KORDACZUK-WĄS
Dr Leszek KOWALCZYK
Dr Andrzej MARIAŃSKI
Dr Sabina SANETRA-PÓŁGRABI
Płk dr inż. Cezary SOCHALA
Dr Hanna SOMMER
Dr Małgorzata STOCHMAL
Dr Anna STOPPEL, prof. WSB
Dr Andrzej WARMIŃSKI
Dr. inż. Grzegorz ZAKRZEWSKI
Mgr Anna NASTUŁA

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Stanisław MIKOŁAJCZAK, prof. WSB– Dyrektor organizacyjny Kongresu
Mgr Natalia MIKUŁA-KARPIŃSKA – Sekretarz Kongresu
Mgr Bruno WŁODARCZYK – Rzecznik Kongresu

Dr Natalia MAJCHRZAK – członek
Dr Dariusz HYBŚ – członek
Dr Żaneta POLOWCZYK – członek
Dr Urszula SKRZYPCZAK – członek
Dr Andrzej POTOCZEK (Prezes Stowarzyszenia Salutaris) – członek
Mgr Ewa JANASIK-SATKOWSKA – członek
Mgr Joanna MISTERSKA – członek
Mgr Patryk PRZYBYLAK – członek
Mgr Paulina ROSZAK – członek
Mgr Sylwia SKRZYPKOWIAK – członek

Problematyka

Ideą kongresu jest próba zintegrowania i skonfrontowania przedstawicieli zarówno środowisk naukowych jak i praktyków, którzy w swoim codziennym działaniu zajmują się szeroko pojmowanymi problemami bezpieczeństwa w jego wielorakich aspektach. Zaproszenie jest zatem kierowane do środowisk akademickich, szerokiego grona przedstawicieli wszystkich służb mundurowych (Wojska Polskiego, Policji, straży miejskich, straży pożarnych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Służby Celnej) służb medycznych, ratowniczych, reprezentantów administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, świata polityki i biznesu – do wszystkich tych, którym leżą na sercu szeroko rozumiane problemy bezpieczeństwa, zarówno w ich praktycznym, jak i teoretycznym wymiarze.

 

Moduły tematyczne:

 • Kultura wojny i pokoju
 • Komunikowanie o wojnie (narracje, informacje i dezinformacje)
 • Cyberbezpieczeństwo w czasie wojny i pokoju
 • Mity i fakty o bezpieczeństwie w czasie wojny i pokoju
 • Bezpieczeństwo – przygotowanie, reorganizacje i wyzwania
 • Odporność organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w czasie kryzysu
 • Bezpieczeństwo w społeczeństwie informacyjnym
 • Migracje w czasie wojny

Referaty

Łukasz ANDRZEJEWSKI Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontekście zwiększonej migracji spowodowanej działaniami wojennymi w Ukrainie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział Poznań
Mgr Joanna BAŃDA Wpływ Covid-19 i nauki zdalnej na stan emocjonalny uczniów Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Stanisław BEDNAREK Innowacyjne technologie informacyjne – nadzieje, zagrożenia i wyzwania Uniwersytet Łódźki
Sylwia CHARZEWSKA Kobiety z syndromem DDA a ich funkcjonowanie w związkach partnerskich Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Łukasz CZEKAJ Przygotowanie miast i ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bachelor’s Simge ASLAN / Bachelor’s Selahattin DOGAN / Bachelor’s Sefa SAGLAM The effects of wars on human psychology Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Dr Maryla FAŁDOWSKA / Dr Daria KRZEWNIAK Współczesne potrzeby i wymagania w zakresie edukacji odnośnie do narracji Anty-Katynia – rosyjskiej propagandy zagrażającej bezpieczeństwu Polski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Mgr Sławomir FIJAŁKOWSKI Aktywność wolnoczasowa młodzieży
Mgr Karolina GORZKOWSKA Wzmożona imigracja na tle fałszerstwa dokumentów Kancelaria Prawno Grafologiczna
Magdalena GRZYBOWSKA Wpływ otwartych rozmów o umieraniu na poziom lęku przed śmiercią u schyłku życia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Dariusz HYBŚ Psychologiczne determinanty zapobiegania zjawiskom kryminogennym Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Prof. dr hab. Krzysztof KAGANEK Bezpieczeństwo w ośrodkach narciarskich na wybranych przykładach Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Natalia KALISZEWSKA Wpływ mediów społecznościowych na występowanie zaburzeń odżywiania u młodzieży Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Dorota KANIEWSKA Rozważania dotyczące wpływu współpracy międzynarodowej na bezpieczeństwo państwa Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
Dr inż. Tadeusz KANTAK / dr Krzysztof NOWAKOWSKI / dr inż. Andrzej WYRZYKOWSKI Planowanie operacyjne i obronne na przykładzie samorządu szczebla gminnego Gmina Przodkowo / Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
Kpt. dr Albert KAROLEWSKI Odsyskiwanie Izolowanego Personelu w obliczu współczesnego konfliktu Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. Rafał KOPEĆ Broń nuklearna jako narzędzie sygnalizowania strategicznego w wojnie ukraińsko-rosyjskiej Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr inż. Leszek KOWALCZYK Zarządzanie kryzysowe a system bezpieczeństwa przestrzeni lokalnych. Uniwersytet Kaliski
Kinga KROCZYŃSKA Wpływ emocji na samookaleczenia młodzieży w wieku 14-15 lat. Analiza i wdrażanie skutecznych metod profilaktycznych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Alicja KUCZYŃSKA Proces akceptacji choroby onkologicznej przez pacjenta Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Katarzyna KWIECIEŃ Techniki manipulacyjne. Gaslighting, przemoc, której nie widać w odniesieniu do osobowości narcystycznej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Sylwia LIBERRA Trend czy kondycja emocjonalna jako główny determinant w kształtowaniu się uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Paweł ŁUBIŃSKI Powszechny charakter obrony cywilnej i ochrony ludności w Polsce w świetle (nie)obowiązujących norm prawnych Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Mgr Agnieszka MACKOJĆ Wpływ nowoczesnej technologii na proces uczenia się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 12-14 lat Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Prof. dr hab. Maria Paula MALINOWSKI RUBIO Czy imigranci stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego? Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Prof. dr hab. Jadwiga MAZUR Wojna w przekazie medialnym narracje i emocje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Joanna MIESZCZANKIN Terapia poznawczo-behawioralna a jakość życia dorosłcyh osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Iwona Anna MIKA Sposoby postrzegania samobójstwa przez uczniów szkoły podstawowej i średniej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Nina ORZECH / Dr Tomasz ORZECH Wpływ jednostek oświatowych na bezpieczeństwo publiczne Akademia Wojsk Lądowych / Akademia Nauk Stosowanych
Mgr Barbara ORZECHOWSKA-SERKOWSKA Psychoterapia jako forma leczenia zaburzeń emocjonalnych adolescentów z udziałem farmakoterapii Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Mgr Anna POLASZEWSKA-SZATKOWSKA Obrona psychologiczna społeczeństwa jako istotny element bezpieczeństwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mgr Sylwia POSIADAŁA Kultura języka w czasie wojny – przegląd wybranych tytułów artykułów prasowych (i okładek prasowych) od początku wybuchu wojny na Ukrainie do dziś Grafoekspert Sylwia POSIADAŁA
Dr Andrzej POTOCZEK Solidaryzm samorządowy w obszarze bezpieczeństwa lokalnego – doświadczenia kujawsko-pomorskie Stowarzyszenie Salutaris
Dr Tomasz PRAUZNER Świadomość edukacyjna młodzieży w zakresie cyberprzestępczości – konkluzje z badań społecznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Pedagogiki
Prof. dr hab. Krzysztof PRENDECKI Uwarunkowania wojen stadionowych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Prof. dr hab. Magdalena REDO Czy RRSO wzmacnia bezpieczeństwo finansowe polskiego kredytobiorcy? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dorota RODAK-PIERNIKOWSKA Problemy emocjonalne i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z niepełnosprawnością ruchową Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Sylwia RUMIŃSKA Depresja jako zagrożenie psychospołeczne w pracy żołnierza Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Kamilla RYBA Strategie radzenia sobie rodziny w sytuacji kryzysu psychicznego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Katarzyna RZECZKOWSKA Rola systemów motywacyjnych jako narzędzi stymulujących uczenie się i podnoszących samoocenę Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Agnieszka SCHULZ Wsparcie i opieka psychologiczna osób dorosłych chorych na nowotwór Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Mgr Agnieszka SETLAK Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dr Hanna SOMMER Wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Dr Anna STOPPEL Bezpieczeństwo jako temat parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2023 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Justyna SUŁYK Zażywanie substancji psychoaktywnych jako zagrożenie dla młodzieży w wieku szkolnym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Mgr Stanisław SZAFRAN Bezpieczeństwo w kontekście wspólczesnych zagrożeń Observer Security Group
Dr inż. Wojciech SZULC Natura wojny, a bezpieczeństwo ludności cywilnej Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu
Dr Emilia SZYNWELSKA-ŻOŁNOWSKA Stres w pracy a bezpieczeństwo pracownika Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Karolina ŚLUSARCZYK / Wiktor KORNAŚ Sztuczna Inteligencja jako instrument propagandowy: analiza technologicznych metod manipulacji. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Gliwicach
Małgorzata TOMCZAK Uzależnienia i jego główne rodzaje w dobie pandemii Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
Dawid WILDA Ekonomia współdzielenia gwarantem bezpieczeństwa ładu społecznego i gospodarczego w świetle Katolickiej Nauki Społecznej.
Dr Tomasz WÓJTOWICZ Koniec ery czołgów? Analiza wykorzystania broni pancernej na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dr Andrzej ZDUNIAK Wymiana międzynarodowa młodzieży i studentów istotnym elementem ograniczania zagrożeń konfliktami zbrojnymi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Program

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi  należy przekazać najpóźniej do 31 stycznia 2024 roku do: Sekretariatu Kongresu
e-mail:[email protected]  lub Kierownika Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  e-mail: [email protected]

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:tytuł w j. angielskim,
streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
bibliografię,
krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]
Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana, a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do grudnia 2024 r.

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

KORESPONDENCJĘ PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Kongres „Kultura wojny – narracje i fakty.”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

 

KONTAKT:
[email protected]

Archiwum

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

Patronat honorowy: