Dr Danuta BARTKOWIAK

DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Danuta Bartkowiak - WSB

Dział Rozwoju

e-mail: [email protected] lub  [email protected]

 

Doktor historii. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, a pracę magisterską na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Naukowo pracuje od 1984 r. początkowo w Polskiej Akademii Nauk, w Zakładzie Badań nad Polonią Zagraniczną, następnie w Zakładzie Badań Narodowościowych. Aktualnie pracuje w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dwukrotna stypendystka Rządu Królestwa Hiszpanii oraz Republiki Francuskiej. Członek-korespondent Sociedad Geografica de Lima (Peru), członek Komisji Bałkanistycznej UAM w Poznaniu, członek – fundator Towarzystwa Polsko-Peruwiańskiego. Odznaczona złotą odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz odznaką Towarzystwa Peruwiańsko-Polskiego.

Główne publikacje: Polacy w Hiszpanii i Portugalii [w:] Polonia w Europie pod red. Prof. dr hab. B. Szydłowskiej-Ceglowej, Poznań 1992; Ernest Malinowski konstruktor kolei transandyjskiej, Poznań 1996; Ernesto Malinowski 1818-1899, constructor del Ferrocarril Transandino, Lima 1999; Diaspora polska w Hiszpanii i Portugalii [w:] Diaspora Polska, pod red. Prof. dr hab. A. Walaszka, Kraków 2001; Polska refleksja nad narodem, Poznań 2002; Polska refleksja nad Europą, Poznań 2007; Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii (hasła), pod red. Prof. dr hab. K. Dopierały, Toruń 2003-2006. Artykuły w czasopismach polskich i zagranicznych.

Zasadniczym obszarem zainteresowania jest historia i kultura europejska oraz miejsce Polski (Polaków) w zmieniającej się Europie a także problemy mniejszości narodowościowych.

W Uczelni pracuje od października 2007 roku. Do lutego 2008 kierowała zespołem organizacji kształcenia, po czym została wyznaczona na pełnomocnika dziekana Wydziału Społeczno – Ekonomicznego, którą to funkcje sprawowała do końca sierpnia 2008 roku. Z dniem 1 września 2008 została wyznaczona na Dyrektora Biblioteki.