Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem morskim

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Bezpieczeństwo morskie jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego każdego państwa nadmorskiego. Składa się ono z wielu istotnych komponentów wzajemnie na siebie oddziałujących. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo wpływa ono na działalność gospodarczą nie tylko na akwenach morskich, ale również na infrastrukturę portową. Bezpieczeństwo morskie jest znacznym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie państwa, jego obywateli, a także gospodarki narodowej. Ważnym aspektem w zapewnieniu stabilnej sytuacji państwa jest zarządzanie bezpieczeństwem. Studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem morskim pozwolą na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem w organizacji, zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem jakością w systemach kontroli wewnętrznej. Podczas studiów nauczysz się przewidywać negatywne zjawiska oraz ograniczać konsekwencje niewłaściwej eksploatacji, podnosząc poziom bezpieczeństwa procesu eksploatacji statku w różnych jego aspektach.

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem morskim jest przygotowany do pracy:

 • Jako specjaliści ds. zarządzania procesami zapewniania bezpieczeństwa na statkach i innych obiektach morskich,
 • w międzynarodowych i krajowych organizacjach morskich w działach zarządzania bezpieczeństwem,
 • w Agencjach Bezpieczeństwa Morskiego oraz w Urzędach Morskich,

w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się ochroną obiektów morskich

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem morskim student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu zagadnień bezpieczeństwa żeglugi, statków, obszarów i portów morskich oraz ich uwarunkowania systemowo-prawne,
 • wiedzę na temat systemu ochrony morskiej granicy państwa,
 • wiedzę na temat przejawów przestępczości występującej w środowisku morskim, terroryzmie i piractwie morskim na Morzu Bałtyckim oraz na temat najważniejszych zamachów terrorystycznych na morzu,
 • wiedzę z zakresu krajowego i międzynarodowego transportu morskiego, jego charakterystyki, struktury, rozwoju, technik żeglugi oraz elementów bezpieczeństwa,
 • wiedzę na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa morskiego, uwzględniając kontekst krajowy i międzynarodowy z uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego,
 • wiedzę na temat elementów współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania piractwa i terroryzmu morskiego w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego,
 • wiedzę z zakresu inżynierii ruchu morskiego, eksploatacji jednostek pływających oraz certyfikacji i kontroli wyposażenia morskiego,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w zarządzaniu, szczególnie z zakresu kompetencji kierowniczych, mentoringu, procesów kadrowych, modeli przywództwa,
 • wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródeł i rodzajów zagrożeń środowiska morskiego oraz podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wymogów technicznych i konstrukcyjnych,
 • wiedzę z zakresu górnictwa morskiego i jego specyfiki w aspekcie formalno-prawnym i merytorycznym, uwzględniając wielorakie aspekty bezpieczeństwa portów morskich,
 • umiejętność dokonywania oceny zgodności wyposażenia nawigacyjnego, stosowania zasad kontroli urządzeń nawigacyjnych, radiokomunikacyjnych wykorzystujących techniki informatyczne, implementować wymagania i normy jakie powinno spełniać wyposażenie nawigacyjne,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metod, procedur i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem specjalności zarządzanie bezpieczeństwem morskim,
 • umiejętność szczegółowego analizowania i stosowania procedur działań na wypadek realnego zagrożenia bezpieczeństwa w żegludze, transporcie morskim i portach morskich w określonej sytuacji i na określonym stanowisku, wykorzystując dostępne dane.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM MORSKIM

 • Certyfikacja i kontrola wyposażenia morskiego
 • Bezpieczeństwo żeglugi i portów
 • Eksploatacja jednostek pływających (offshore)
 • System kontroli wewnętrznej
 • Współczesne piractwo i terroryzm morski
 • Ochrona środowiska morskiego
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy