XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Edukacja XXI wieku wobec współczesnej rzeczywistości

Strona główna

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Edukacja XXI wieku wobec współczesnej rzeczywistości

Wojna jako wyzwanie dla współczesnej nauki i edukacji

18-20.10.2023 r.

Ośrodek Wczasowo-konferencyjny BEL-AMI w Zakopanem

Seweryna Goszczyńskiego 24,
34-500 Zakopane

https://belami-zakopane.pl/

 

 

Udział w kolejnej XVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej:  Edukacja XXI wieku, pod szczegółowym tytułem: Edukacja XXI wieku wobec współczesnej rzeczywistości zapewne będzie dla jej Uczestników możliwością podzielenia się w swoich wystąpieniach eksperymentami, doświadczeniami, obserwacjami, komentarzami i wskazówkami dotyczącymi pozytywnych i negatywnych zjawisk i procesów edukacyjnych i naprawczych pochodzących z różnych dziedzin nauki. Będzie to również aktywny udział w dyskusjach w zakresie korzystania z danych zawartych we własnej literaturze badawczej lub teoretycznej Uczestników, a także ujętych w literaturze polskiej lub obcojęzycznej. Będą one dotyczyły praktyki badawczej autorów: opisowej, diagnostycznej, wyjaśniającej, eksperymentalnej, a w szczególności praktyki innowacyjnej w zakresie szerokiej wiedzy nauk medycznych, społecznych i nauk o bezpieczeństwie. Planowane spotkania i dyskusje będą okazją do międzynarodowej wymiany wiedzy i spotkania naukowców, również z różnych uczelni w Polsce. Ich owocem, wzorem poprzednich konferencji, zapewne będzie tworzenie naukowych kontaktów i przyjaźni, prowadzących do realizacji  wspólnych zamierzeń naukowych a także towarzyskich.

Konferencja organizowana w Zakopanem, da również okazję  oglądania Tatr i poznawania na miejscu elementów kultury podhalańskiej i architektury  zakopiańskiej.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji
Edukacja XXI wieku
prof. zw. dr hab. Maria Kozielska

Uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila) oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na konto organizatora do 15 października 2023 roku.
 2. Obrady prowadzone będą w językach polskim i angielskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.
 3. Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz komunikatów.
 4. Recenzowana monografia naukowa zostanie opublikowana. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.
 5. Tekst wystąpienia o objętości nieprzekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 (Microsoft Word) wraz z wszystkimi oświadczeniami (do pobrania na stronie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], najpóźniej do 30 listopada 2023 roku.
 6. Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł wnoszona przez wszystkich uczestników, przeznaczona jest na materiały konferencyjne, publikację artykułu w monografii wieloautorskiej oraz integracyjną kolację.
 7. Opłata za publikację bez udziału w konferencji wynosi 250 zł.
 8. Opłata za udział w konferencji online wraz z publikacją wynosi 250 zł.
 9. Bierny udział w konferencji (stacjonarnie lub online) bez publikacji wynosi 150 zł.
 10. Opłata za udział w konferencji dla studentów WSB wynosi 140 zł.
 11. Opłata za udział w konferencji dla doktorantów wynosi 250 zł.
 12. Do 12 października 2023 r.  wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej, zostanie przedstawiony szczegółowy program konferencji.

 

Dane do wpłaty i korespondencji:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, 60-778 Poznań, ul. Elizy Orzeszkowej 1, NIP: 7781423778

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276

koniecznie z dopiskiem: “Edukacja XXI wieku” oraz  Imię i NAZWISKO uczestnika konferencji

Komitety

KOMITET NAUKOWY:

Rektor dr Andrzej ZDUNIAK, prof. WSB

prof. dr hab. Maria KOZIELSKA – przewodnicząca komitetu naukowego

prof. dr hab. Michał PŁACHTA

prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI

prof. dr hab. Karol OLEJNIK

dr hab. inż. Józef BUCZYŃSKI, prof. WSB

dr hab. Ewa MISTERSKA, prof. WSB

dr hab. Halina TUMOLSKA, prof. WSB

dr hab. Franciszek NOWIŃSKI, prof. WSB

dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, prof. GSW Milenium

dr Natalia MAJCHRZAK, prof. WSB

dr Anna KURKIEWICZ, prof. WSB

dr Anna STOPPEL, prof. WSB

dr inż. Ewa MAKOSZ, prof. WSB

dr Jarosław BUGAJSKI, prof. WSB

dr inż. Oleg MIĘTKI, prof. WSB

dr inż. Krystian CUBER, prof. WSB

dr Róża PAWŁOWSKA

dr Elżbieta JUNDZIŁŁ

dr Dobiesław DERDA

dr Andrzej CICHY

dr Maciej PALUCH

dr Urszula LASA

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Jarosław BUGAJSKI, prof. WSB – przewodniczący

dr Natalia MAJCHRZAK, prof. WSB

dr Anna KURKIEWICZ, prof. WSB

dr inż. Ewa MAKOSZ, prof. WSB

dr Anna STOPPEL, prof. WSB

dr inż. Krystian CUBER, prof. WSB

dr inż. Oleg MIĘTKI, prof. WSB

dr Dobiesław DERDA

dr Andrzej CICHY

mgr Anna BAŚKIEWICZ

mgr Joanna MISTERSKA

mgr Blanka BARAŃSKA

mgr Anita IWANIEC

mgr Julita JARECKA

mgr Karolina RUCZYŃSKA

Problematyka

 1. Edukacja wobec wojny i pokoju z perspektywy nauk: socjologii, psychologii, pedagogiki i nauk o zdrowiu.
 2. Edukacyjna profilaktyka wobec wyzwań współczesnych wydarzeń.
 3. Rosyjska agresja na Ukrainę – wielowymiarowe wyzwania wobec edukacji w zakresie bezpieczeństwa Polski i Europy.

Program

Terminarz

Wymagania redakcyjne

Tekst artykułu pokonferencyjnego o objętości zgodnej z wymogami redakcyjnymi należy przekazać do Sekretariatu  pod adres:

e-mail:  [email protected] najpóźniej do 30.11.02023 r.

Wytyczne dla autorów do pobrania na stronie Wydawnictwa.

Na końcu artykułu prosimy dołączyć:

 • tytuł w j. angielskim,
 • streszczenie w j. polskim i j. angielskim (do 10 wierszy, informujące o przedmiocie i celu badań oraz wynikach),
 • słowa klucze w j. polskim i j. angielskim (minimum 3 słowa),
 • bibliografię,
 • krótką notkę o autorze – wzór notki

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydawnictwa:
[email protected]

Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Kontakt

Sekretariat konferencji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Konferencja „Edukacja XXI wieku”

Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
e-mail: [email protected]