Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym obejmuje  cztery strategiczne obszary  zadaniowe: monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń, gdy nie udało się im zapobiec oraz kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej. Jeśli chciałbyś pracować w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i jednocześnie masz zdolności przywódcze, albo chciałbyś się ich nauczyć, ta specjalność jest dla Ciebie! Podczas studiów uzyskasz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Dowiesz się jak planować i organizować działania kierownicze, których celem jest między innymi podwyższanie gotowości obronnej państwa. Po ukończeniu specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym będziesz specjalistą poszukiwanym na rynku pracy, posiadającym szeroko rozwinięte kompetencje społeczne, niezbędne do zarządzania zarówno zasobami ludzkimi jak i działaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym jest przygotowany do pracy:

 • na stanowisku specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wojewódzkiej administracji rządowej,
 • w instytucjach i jednostkach wojskowych (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze garnizonów),
 • w ogniwach administracji samorządowej (Urząd Marszałkowski, Urzędy starostw powiatowych oraz Urzędy gmin miejskich i wiejskich),
 • w Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • w służbach ścigania i w organach władzy publicznej, działających w obszarze bezpieczeństwa – CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej,
 • na stanowisku eksperta i doradcy podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • we wszystkich jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania,
 • wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu i ich rozwoju w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • wiedzę z zakresu zasad budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera – lidera,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w bezpieczeństwie narodowym, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w zarządzaniu, szczególnie z zakresu kompetencji kierowniczych, mentoringu, procesów kadrowych oraz modeli przywództwa
 • wiedzę o uwarunkowaniach kreatywności pracowników oraz metodach badania potencjału pracowników, uwzględniając procesy kadrowe, zarządzania zmianą i elementy zachowań organizacyjnych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) relacji w zakładzie pracy i organizacji, z uwzględnieniem psychologii pracy i zachowań pracowniczych,
 • wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i innych podmiotów w zakresie realizowanych przez nie zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera, elementy zarządzania strategicznego i zarządzania projektami,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz środowiskowych,
 • wiedzę na temat elementów zarządzania strategicznego w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, środowiskowych i zawodowych,
 • umiejętność wykorzystania kompetencji kierowniczych, przywódczych i mentorskich w różnorodnych sytuacjach zawodowych, także konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywania ich skutków szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do kierowania zespołem pracowniczym i zarządzaniem zmianą,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, wykorzystując umiejętności z zakresu psychologii biznesu, pracy i organizacji, zarządzania projektami.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności : Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 • Przywództwo w zarządzaniu
 • Zarządzanie jakością
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w zarządzaniu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy