Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Masz zdolności przywódcze? Chcesz pracować w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe? Ta specjalność jest dla ciebie!

Ta specjalność przygotowuje do uzyskania kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem narodowym, które ma ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności
o czterech strategicznych obszarach zadaniowych zarządzania bezpieczeństwem: monitorowanie zagrożeń, zapobieganiu powstawaniu zagrożeń, działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń, gdy nie udało się im zapobiec oraz kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej. Nauczysz się jako planować i organizować działania kierownicze, których celem jest między innymi podwyższanie gotowości obronnej państwa.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe menedżera bezpieczeństwa narodowego i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • na stanowisku specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem narodowym w wojewódzkiej administracji rządowej,
 • na stanowisku specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem narodowym w rządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej z podległymi jednostkami: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z podległymi komendami i jednostkami ratowniczo – gaśniczymi i szkolnymi; Komenda Wojewódzka Policji wraz z podległymi komendami, komisariatami jednostkami, inspekcje państwowe (np. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków),
 • na stanowisku specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem narodowym w rządowej administracji niezespolonej, w tym dowództwo okręgu wojskowego, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowe komendy uzupełnień,
 • w instytucjach i jednostkach wojskowych (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, żołnierze garnizonów),
 • w ogniwach administracji samorządowej (Urząd Marszałkowski, urzędy starostw powiatowych oraz urzędy gmin miejskich i wiejskich),
 • w Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • w służbach ścigania i organy władzy publicznej, działające w obszarze bezpieczeństwa – CBA, Policja, Prokuratura, ABW, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, ŻW, Służba Celna, służby kontroli skarbowej,
 • na stanowisku eksperta i doradcy podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 • we wszystkich jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem narodowym na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk związanych z zagadnieniami dowodzenia i przywództwa, zarządzania kryzysowego i zarysu wiedzy dotyczącej najpoważniejszych zagrożeń państwowych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany
do współpracy z innymi specjalistami w zakresie zarządzania w strukturach i formacjach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności : Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością
 • Przywództwo w zarządzaniu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy