Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Specjalność Policyjna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Podczas studiów na Specjalności policyjnej zdobędziesz gruntowną wiedzę na temat przepisów prawnych, dotyczących organizacji, działania i struktury Policji Państwowej. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków i policjantów o najwyższych stopniach policyjnych będziesz znakomicie przygotowanym kandydatem do  pracy w Policji Państwowej. Przygotowanie policyjne jest procesem ciągłym i musi być dostosowane do zmieniających się warunków pracy. Przygotowanie policyjne składa się z kilku elementów, takich jak szkolenie zawodowe, trening fizyczny, przygotowanie psychologiczne oraz przygotowanie logistyczne. Szkolenie zawodowe polega na przeszkoleniu funkcjonariuszy w zakresie prawa, procedur policyjnych, taktyki, użycia broni oraz obsługi sprzętu policyjnego. Wymaga ono również ciągłego doskonalenia i ulepszania, aby funkcjonariusze byli w stanie skutecznie pełnić swoje obowiązki i zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu. Jeśli planujesz rozpoczęcie swojej kariery zawodowej w szeregach Policji to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Absolwent studiów na Specjalności policyjnej jest przygotowany do pracy:

 • w szeregach Policji Państwowej.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na Specjalności policyjnej student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu faktografii historii policji i przestępczości (w tym międzynarodowej) oraz ewolucję zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie,
 • wiedzę na temat istoty oraz miejsca i roli bezpieczeństwa wewnętrznego w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz zasadniczych zagrożeń tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę z zakresu analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wybranych państw na arenie międzynarodowej,
 • wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wielopłaszczyznowych problemów, szczególnie w sytuacjach konfliktowych,
 • wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawa karnego, wykroczeń, przepisów drogowych oraz przepisów odnoszących się do pracy i zadań policjanta,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz działań policjanta w konkretnych sytuacjach, także stresogennych i kryzysowych,
 • wiedzę na temat elementów systemu antyterrorystycznego w Polsce, ich roli i miejsca w systemie oraz zadania i uprawnienia naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych, uwzględniając charakter współczesnych zagrożeń terrorystycznych,
 • wiedzę z zakresu metodyki pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych sytuacjach kryzysowych, konfliktogennych, zachowań agresji i przemocy,
 • wiedzę z zakresu zasad postępowania policjanta w różnorodnych sytuacjach, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w sytuacjach zagrożenia, bądź kryzysu,
 • wiedzę na temat zakresu stosowania siły fizycznej oraz rodzajów środków przymusu bezpośredniego oraz zasady ich użycia,
 • wiedzę na temat przepisów i zasad używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną krótką i długą oraz podstawowe elementy taktyki strzeleckiej ,
 • umiejętność profesjonalnego kierowania procesami organizacyjnymi i bezpieczeństwa w kontekście różnorodnych działań policyjnych i antyterrorystycznych,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metody, procedury i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem specjalności policyjnej,
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz przepisów i norm obowiązujących policjanta w działaniach praktycznych,
 • umiejętność wdrażania procedury związanej z postępowaniem policjanta w określonych sytuacjach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, także działania związane z użyciem siły fizycznej i broni palnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności POLICYJNEJ

 • Kryminologia z elementami kryminalistyki
 • Psychologia emocji
 • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 • Zasady użycia broni palnej
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy