Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » O uczelni » Odpowiedzialność, wizja, misja

Odpowiedzialność, wizja, misja

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa posiada społeczną świadomość odpowiedzialności za poziom, efekty i jakość kształcenia, za należyte przygotowanie absolwentów do zawodu. Ma też społeczne poczucie odpowiedzialności za przygotowanie i poziom kwalifikacji swojej kadry dydaktyczno-naukowej, a także jej rozwój i doskonalenie zawodowe. Odpowiedzialna jest także za promocję bezpieczeństwa oraz kreowanie modelu bezpiecznego życia i bycia poprzez szeroką współpracę ze środowiskiem, dla którego bezpieczeństwo jest problemem ważnym.

W ramach realizacji zadań edukacyjnych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podejmuje działania zmierzające do:

 • opracowania rozwiązań systemowych w kwestiach wychowania do bezpiecznej pracy, zdrowego i higienicznego stylu życia, spokojnej, przyjemnej i bezpiecznej nauki;
   
 • wdrażania do praktyki edukacyjnej modelowych opracowań, procedur, metod i technik kształtowania postaw bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności moralnej;
   
 • współpracy i współdziałania z różnymi organizacjami, instytucjami i specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem i zdrowiem człowieka;
   
 • promowania profilaktyki bezpiecznej działalności człowieka, przygotowanego w zakresie wiedzy, umiejętności, systemu wartości i postaw, do uczestnictwa w kulturze zapobiegania ryzyku życia, nauki i pracy;
   
 • integrowania treści kształcenia i wychowania dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia, przy jednoczesnym ujmowaniu tej problematyki w kontekście całościowo widzianego życia zawodowego i pozazawodowego człowieka;
   
 • włączania do programów przedmiotowych problematyki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w procesach społecznych (głównie pracy);
 • dostosowywania oferty edukacyjnej do modelowych rozwiązań w dziedzinie kształtowania bezpiecznych warunków życia, nauki i pracy promowanych w aspekcie międzynarodowym i w obszarze edukacji europejskiej;
   
 • zapewniania wysokiej jakość kształcenia kadr pedagogicznych, wszechstronnie przygotowanych do promocji zdrowia i bezpieczeństwa w życiu, nauce i pracy;
   
 • podejmowania oddolnych inicjatyw i działań prowadzących do zmian w praktyce edukacyjnej państwa w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, poprzez poszukiwanie rozwiązań pozwalających na przewartościowanie zadań stojących przed polską edukacją.
   

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa aspiruje do miana uczelni otwartej na nowe wyzwania i potrzeby edukacyjne, promującej idee nowoczesnego nauczania – uczenia się oraz kształcenia ustawicznego zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Podejmuje działania wyprzedające standardy, wdrażając rozwiązania przedsiębiorcze i nowatorskie, ukierunkowane na sukces studenta oraz całej społeczności uczelnianej, w celu skutecznego odrzucenia tego, co wydaje się dziś być największym, edukacyjnym problemem społecznym – bierności i bylejakości. Wyprowadzona z powyższych założeń misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, to:

 • upowszechnianie humanistycznych wartości;
 •  oparcie edukacji na profesjonalnej wiedzy i umiejętnościach;
 •  propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka;
 •  kształcenie i wychowanie dla bezpieczeństwa.
   

Misja ta świadomie i celowo została uwypuklona w nazwie Uczelni. Misja Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa realizowana jest szczególnie poprzez:

  •  koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
    
  • animację środowiska kulturotwórczego oraz kreowanie wzorców zachowań, postaw i wartości wypływających z profilu i filozofii szkoły;
    
  • rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów;
    
  • rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolity organizm szkoły.
              

     Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza studentom wiedzę zawodową i ogólną w zakresie i na poziomie pozwalającym im, już jako absolwentom, na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla pracodawców jak i ich samych. Kreuje ludzi kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych, cechujących się wysokim poziomem etyki zawodowej, mając na uwadze, że okres studiów to także czas osobistej samorealizacji i rozwoju.


       Dewizą stosunku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa do studenta – jako podmiotu kształcenia – są treści zawarte w słowach: człowiek – bezpieczeństwo – skuteczność, z nadzieją, że absolwent ukształtowany w myśl tych słów kierować się będzie w swoim życiu i pracy takimi wartościami jak: honor – godność – odpowiedzialność, które jako dewiza wyznaczają kierunek działalności całej akademickiej społeczności.