Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach) 
Dwa semestry | Cena: 1500zł za semestr 

Zapisz się na studia podyplomowe 

 

CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków). Program skoncentrowany jest na zagadnieniach zarządzania kryzysowego ważnych głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to ze zorganizowaniem spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub ewentualny konflikt zbrojny. Aby system taki działał prawidłowo, jednym z jego elementów jest właściwie przygotowana kadra kierownicza i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z ochrony ludności oraz zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Absolwenci studiów Zarządzanie Kryzysowe mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w:

  • Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli;
  • Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli);
  • Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym;
  • strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. 


SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

  • pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw),
  • oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała T. Kościuszki we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Warszawie oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: