STUDIUJ ONLINE – ZOSTAŃ W DOMU

blank

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia w szkołach zostały zawieszone.

Z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w postaci e-learningu, która jest podstawą kształcenia zdalnego, będziesz mógł studiować nie wychodząc z domu.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania przechodzimy na kształcenie zdalne. Realizujemy zajęcia poprzez:

  • platformę e-learningową,

Dzięki dostępowi do wirtualnych zajęć, bez wychodzenia z domu stajesz się twórcą swojej własnej sali wykładowej, porozmawiasz z wykładowcą i będziesz mógł czatować z innymi studentami!

  • komunikatory elektroniczne,

Napisz do nas na Facebooku, Instagramie, a my odpowiemy na Twoje pytania w trybie natychmiastowym!

  • kontakt e-mailowy,

Na stronie internetowej w zakładce KONTAKT udostępniamy wszystkie adresy skrzynek e-mailowych pracowników administracyjnych. Przejdź do zakładki i wybierz osobę, z którą chcesz się skonaktować.

  • oraz konsultacje online nauczycieli ze studentami.

Od teraz wykładowcy są dla Ciebie jeszcze bardziej dostępni! Dzięki narzędziom takim jak: MTeams, Skype, Google meet, platforma e-learningowa możesz podyskutować z nauczycielami na temat warunków zaliczenia przedmiotu lub sposobów realizacji ćwiczeń bez wychodzenia z domu!

 

Być może w zaistniałej sytuacji masz więcej czasu. Wykorzystaj go na 100%!

STUDIA ONLINE

https://wsb.eduportal.pl

Uzyskaj wsparcie ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 ? Sprawdź poniższe informacje.

Zespół pomocy kryzysowej:

dr Natalia MAJCHRZAK ([email protected])

dr Anna KURKIEWICZ ([email protected])

lic. Lidia DUVAL ([email protected])

mgr Marcin WALIGÓRSKI ([email protected])

Sprawdź możliwości wsparcia:

wsparcie finansowe dla studentów
Image module
zalicz praktyki pomagając innym

FAQ

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) Uczelnia zawiesiła bezpośrednie przyjmowanie interesantów, a wszelkie sprawy należy wnosić drogą elektroniczną. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do poszczególnych jednostek oraz osób funkcyjnych znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Decyzja o przejściu na kształcenie zdalne została podjęta w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z pozn. zm.), z którego wynika obowiązek zawieszenia kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych i w innych formach oraz możliwość prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia zatem wprowadziła zdalne prowadzenie zajęć, ponieważ zależy jej na tym, aby wszyscy studenci w terminie ukończyli studia czy też zaliczyli kolejny rok studiów.

Zawieszenie zajęć i innych aktywności obowiązuje od 12 marca 2020 r. do odwołania. Jest to ściśle związane z obecną sytuacją i wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju. Jednakże niezależnie od długości trwania tego stanu, Uczelnia jest gotowa na prowadzenie kształcenia zdalnego do końca bieżącego roku akademickiego tak, aby wszyscy studenci mogli w terminie ukończyć studia czy też zaliczyć kolejny rok studiów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do sprawdzania bieżących komunikatów Rektora w tym zakresie: KLIK

W Uczelni działają wszystkie jednostki uczelniane, ale komunikacja z nimi przebiega wyłącznie w formie zdalnej, tj. głównie poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do poszczególnych jednostek oraz osób funkcyjnych znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Student ubiegający się o przyznanie świadczenia składa wniosek zgodnie z zasadami oraz na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Kompletne wnioski o świadczenia wraz z załącznikami oraz wszelkie pytania w tym zakresie należy kierować do Pani Lidii Duval (adres e-mailowy: [email protected]; nr tel. 501 604 985).

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich została przedłużona co najmniej do 30 listopada 2020 r. Wynika to m. in. z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pozn. zm.), który stanowi, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważnościNie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w Uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (nasza Uczelnia ograniczyła funkcjonowanie w dn. 12.03.2020 r.). Termin ograniczeń może jednak ulec zmianom, stąd też zachęcamy Państwa do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie internetowej.

Zajęcia w Uczelni zostały zawieszone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z pozn. zm.). Oznacza to prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. poprzez komunikatory elektroniczne, platformy e-learningowe oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny między nauczycielami akademickimi a studentami.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. poprzez komunikatory elektroniczne, platformy e-learningowe oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny między nauczycielami akademickimi a studentami. Wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne oraz informacje związane z warunkami zaliczenia poszczególnych przedmiotów otrzymają Państwo od nauczycieli akademickich.

W związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi interesantów, Biblioteka (a w tym Biblioteki w filiach) również funkcjonuje w trybie zdalnym. Wszelkie zapytania odnośnie zbiorów bibliotecznych i funkcjonowania Biblioteki w okresie pandemii można kierować do Pani Dyrektor Biblioteki dr Anny KURKIEWICZ na adres e-mailowy: [email protected] lub do kierowników Bibliotek w filiach. Kontakt do poszczególnych kierowników znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI.
Ponadto na stronie Uczelni w zakładce BIBLIOTEKA znajdują się informacje dotyczące zasobów elektronicznych, a w tym platformy IBUK.
Uczelnia część zasobów udostępnia także na platformie edukacyjnej – eduportal.
Na adres [email protected] lub adresy kierowników Bibliotek w filiach można zgłaszać zapotrzebowanie na kod PIN konieczny do zalogowania się na platformie.

Tak, Uczelnia w związku z sytuacją kryzysową od 12 marca 2020 r. przestała naliczać opłaty za przetrzymanie książek.

Zawieszenie zajęć nie dotyczy praktyk studenckich, ale Uczelnia stworzyła studentom inne możliwości jej zaliczenia w związku z sytuacją kryzysową. Wszelkie problemy z zaliczeniem praktyk studenckich należy zgłaszać specjaliście ds. praktyk studenckich w danym Wydziale. Ponadto od dn. 23 marca 2020 roku do odwołania, wszyscy studenci, którzy z przyczyn spowodowanych sytuacją kryzysową nie mają możliwości dokończenia lub zrealizowania w całości swojej praktyki zawodowej przewidzianej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, mogą ubiegać się (informując o tym e-mailowo specjalistę ds. praktyk w danym wydziale) o zwolnienie z tej praktyki z jednoczesnym jej zaliczeniem na podstawie zaświadczenia/oświadczenia o wolontariacie.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na podstawie pisemnego wniosku specjalisty ds. praktyk. Szczegóły dotyczące rodzajów wolontariatu, wymiaru godzinowego praktyki realizowanej w ramach wolontariatu oraz wzory zaświadczeń/oświadczeń o wolontariacie znajdują się z Komunikacie Rektora nr 5 z dn. 19 marca 2020 r.:

Zajęcia z wychowania fizycznego w formie obozów sportowo-integracyjnych dla studentów 2. semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz 4. semestru studiów pierwszego stopnia zostaną przełożone na wrzesień lub październik 2020 r.

Natomiast dla studentów 4. semestru studiów drugiego stopnia oraz studentów studiów podyplomowych: MBIzA – Bartoszyce, Giżycko, Gliwice; PZS-PiI – Gdańsk; NK – Gliwice, zostaną do dn. 30 kwietnia 2020 r. opracowane i rozesłane do Wydziałów zadania teoretyczne.

Wszyscy pracownicy administracyjni będą dostępni dla studentów oraz pracowników dydaktycznych, ale jedynie poprzez kontakt zdalny, tj. głównie e-mailowy lub telefoniczny. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do poszczególnych pracowników znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Dziekanat funkcjonuje jak dotychczas, ale bez bezpośredniego przyjmowania interesantów. Wszelkie sprawy są rozpatrywane, ale należy je wnosić drogą elektroniczną. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do dziekanatu w poszczególnych Wydziałach znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Uczelnia podjęła wszelkie starania związane z przejściem na kształcenie zdalne, aby wszyscy studenci mogli w terminie ukończyć studia czy też zaliczyć kolejny rok studiów.

W związku z tym wydłużenie roku akademickiego nie będzie konieczne.

Obecnie w Uczelni zawieszono przygotowania do uroczystości absolutoryjnych w Wydziałach. Jeśli sytuacja w naszym kraju związana ze stanem epidemii będzie się dłużej utrzymywać, istnieje możliwość ich całkowitego odwołania lub przeniesienia na inny termin.

Wpisów do Kart Okresowych Osiągnięć Studenta złożonych przez studentów w sposób bezkontaktowy dokonają Dziekani Wydziałów na podstawie ocen wpisanych do USOS oraz do protokołów zaliczeń i egzaminów przekazanych przez nauczycieli akademickich.

Tak, terminy letniej sesji egzaminacyjnej pozostają bez zmian.

W związku z tym, że Uczelnia podjęła wszelkie starania, aby wszyscy studenci mogli w terminie ukończyć studia czy też zaliczyć kolejny rok studiów, konieczne jest pobieranie opłat za studia. Uczelnia bowiem, pomimo sytuacji kryzysowej, nadal ponosi takie same koszty utrzymania związane m. in. z zatrudnianiem nauczycieli, logistyką oraz innymi bieżącymi opłatami, a że jest uczelnią niepubliczną, to nie dostaje z budżetu Państwa dotacji na jej podstawową działalność. Zasadniczym źródłem finansowania naszej Uczelni są opłaty wnoszone przez studentów.

W dn. 18 marca 2020 roku Uczelnia wystosowała w tej sprawie pismo do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z rekomendacją Ministerstwa dotyczącą rozważenia zaprzestania pobierania opłat za studia. W odpowiedzi z dn. 20 marca 2020 r. Ministerstwo wyjaśniło, że „(…) w przypadku gdy w okresie zawieszenia zajęć uczelnia zapewnia realizację usług edukacyjnych w innej formie, np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wspominana w rekomendacji przesłanka do zawieszenia opłat nie zachodzi”.

Ze względu na to, że nie wiadomo jak długo potrwa stan epidemii w naszym kraju, Uczelnia zdecydowała się na całkowite przeniesienie zajęć dydaktycznych do systemu kształcenia zdalnego, wobec czego odrabianie zajęć nie będzie konieczne. Uczelnia jest przygotowana na prowadzenie takiego kształcenia do końca roku akademickiego, aby wszyscy studenci mogli zaliczyć kolejny rok czy też ukończyć studia w terminie.

Uczelnia stworzyła możliwość kształcenia zdalnego poprzez nowoczesną platformę edukacyjną eduportal. Każdy student otrzyma indywidualne zaproszenie na swój adres e-mailowy, aby uzyskać dostęp do platformy, a tym samym do materiałów dydaktycznych umieszczanych na niej przez nauczycieli akademickich do poszczególnych przedmiotów. Forma kształcenia zdalnego jest jednak ustalana indywidualnie przez danego nauczyciela akademickiego. Oprócz platformy edukacyjnej – eduportal kształcenie może odbywać się m. in. także poprzez komunikatory elektroniczne oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny. Wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne oraz informacje związane z warunkami zaliczenia poszczególnych przedmiotów otrzymają Państwo od nauczycieli akademickich za pośrednictwem ww. możliwości elektronicznych.

Forma kształcenia zdalnego jest ustalana indywidualnie przez danego nauczyciela akademickiego. Należy więc tę kwestię zgłosić nauczycielowi, który ustali dogodne warunki przesyłania informacji, materiałów czy też zadań w zależności od istniejących problemów.

Uczelnia na ten moment nie przewiduje zagrożeń w wypłacaniu stypendiów naukowych w terminie, czyli do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Uczelnia zastrzega sobie jednak prawo do przesunięcia terminu wypłaty świadczeń w przypadku nieterminowego otrzymania środków finansowych z MNiSW.

Obecnie nabór na wyjazdy studenckie na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach programu ERASMUS+ został zakończony. Z kolei w odniesieniu do kolejnego roku akademickiego 2020/2021 można zgłaszać się do programu, ponieważ na ten moment nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń. Jednakże to, czy wyjazdy te będą mogły się realnie odbyć, zależy od rozwoju obecnej sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem.

Wszelkich informacji związanych z programem ERASMUS + udziela Pani mgr Julita JABŁOŃSKA, do której można kierować pytania na adres e-mailowy: [email protected].

Na stronie internetowej Uczelni informacje dotyczące programu znajdują się pod linkiem:
https://www.wsb.net.pl/erasmus-2/student/

Studenci zagraniczni kontynuują naukę podobnie jak inni studenci. Uczelnia przechodząc na zdalny system nauczania, umożliwia kształcenie studentom z każdego miejsca, co powoduje, że nie ma właściwie żadnych barier związanych z zaliczeniem kolejnego roku studiów czy też ich ukończenia.

Egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z terminem ujętym w Zasadach dyplomowania, czyli w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia pracy dyplomowej (jeśli oczywiście praca otrzyma pozytywny wynik raportu z badania pracy w programie  antyplagiatowym oraz pozytywne opinie promotora i recenzenta). Natomiast w związku z obecną sytuacją związaną z pandemią, Uczelnia przygotowuje się organizacyjnie do tego, aby móc przeprowadzić egzaminy dyplomowe również w formie zdalnej. Na ten moment Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformował w mediach społecznościowych, że
w przypadku przedłużenia okresu kwarantanny, egzaminy dyplomowe będą mogły odbywać się on-line. Uczelnia zatem na ten moment zakłada obie możliwości. Wszelkie decyzje w tej sprawie będą ustalane indywidualnie w odniesieniu do każdego dyplomanta, ponieważ zależy to m. in. od terminu złożenia pracy dyplomowej, sytuacji w kraju w danym momencie, a także od możliwości technicznych studentów (połączenia głosowego oraz wideo przez internet).

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy