Zasady udzielania wsparcia bezgotówkowego studentom niepełnosprawnym

 • Wsparcie studentom niepełnosprawnym jest udzielane wyłącznie w formie bezgotówkowej, zależy od rodzaju niepełnosprawności i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb studenta;
 • Udzielenie wsparcia jest uzależnione od wysokości przekazanej dotacji na zadania związane ze stworzeniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 • Określona forma wsparcia jest przyznawana na pisemny wniosek studenta, do którego student dołącza kopię orzeczenia (wzór wniosku);
 • Wniosek należy kierować do Rektora za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w terminach: 1 do 31 października (studenci z naboru letniego) oraz 1 do 31 marca (studenci z naboru zimowego);
 • W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w ust. 3, przyznanie wsparcia uzależnione będzie od posiadanych przez Uczelnię środków finansowych, jakie pozostały po ich rozdysponowaniu zgodnie z planem;
 • Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia podejmuje Rektor, po uzyskaniu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • Od decyzji Rektora w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia wsparcia przysługuje studentowi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składany za pośrednictwem koordynatora w ciągu 14 dnia od daty doręczenia decyzji;
 • Ze wsparcia nie mogą korzystać niepełnosprawni studenci przebywający na urlopie udzielonym przez dziekana wydziału oraz studenci wyjeżdżający na studia zagraniczne;
 • Wsparcia udzielonego w ramach dotacji, pobrane na podstawie nieprawdziwych danych przedstawionych przez studenta, podlegają zwrotowi;
 • Wsparcie udzielone studentowi niepełnosprawnemu zostaje zawieszone w przypadku, kiedy w trakcie trwania roku akademickiego orzeczenie o niepełnosprawności traci ważność. Kontynuacja działań wspierających następuje po przedstawieniu przez studenta aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Student niepełnosprawny traci prawo do otrzymywania danej formy wsparcia z dniem:
  • uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów;
  • ukończenia studiów przed upływem okresu, na który miał przyznane wsparcie;
  • nałożenia kary dyscyplinarnej wydalenia z Uczelni;
  • skierowania na urlop dziekański;
  • przeniesienia do innej Uczelni;
  • upływu okresu na jaki wydano orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności;
  • śmierci.
 • Z chwilą utraty prawa do otrzymywania wsparcia, student jest zobowiązany zdać wszelkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące w jego posiadaniu na zasadach wypożyczenia.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy