Zadania Uczelni

Zadania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa związane ze wsparciem studentów niepełnosprawnych i stworzenia im warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia:

 • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych w formie:
  •   asystenta osoby niepełnosprawnej,
  •   tłumacza języka migowego;
 • Dodatkowe lektoraty z języków obcych prowadzone z uwzględnieniem specyficznych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studentów;
 • Zajęcia wyrównawcze z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • Koszty szkoleń, warsztatów, konferencji pracowników Uczelni podnoszących świadomość związaną z niepełnosprawnością i obecnością studentów niepełnosprawnych w Uczelni;
 • koszty szkoleń, warsztatów, konferencji dla studentów niepełnosprawnych, dotyczących poprawy ich umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej;
 • Koszty przystosowania i opracowania materiałów dydaktycznych i naukowych w formie dostępnej dla osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności;
 • Zakup sprzętu i urządzeń (np. urządzenia wspomagające słuch, wzrok itp.) do wykorzystania w procesie kształcenia przez studentów niepełnosprawnych w zależności od rodzaju dysfunkcji, zarówno podczas zajęć dydaktycznych i egzaminów, jak też w działaniach obejmujących samokształcenie na terenie Uczelni oraz na zasadach wypożyczenia;
 • Wyposażenie Uczelni w środki technologiczne wspomagające nauczanie osób niepełnosprawnych (np. powiększalniki ekranowe, powiększalniki komputerowe, oprogramowania powiększające i czytające, lupy elektroniczne, dyktafony, odtwarzacze mp3, inne pomoce dydaktyczne, tj. tablice interaktywne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, rzutniki multimedialne itp.);
 • Dofinansowanie wydania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, w tym ulotek dla kandydatów na studia, prac i publikacji, poruszających problematykę niepełnosprawności;
 • Zakup literatury naukowej wspierającej proces kształcenia, w wersji uwzgledniającej potrzeby osób niepełnosprawnych (np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej);
 • Dostosowanie biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym: wyposażenie stanowisk pracy i komputerów zgodnie z potrzebami osób niewidzących i niewidomych;
 • Koszty wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, tłumacza języka migowego;
 • Inne koszty oraz działania mające na celu stwarzanie studentom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy