Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

Specjalność: Terapia zajęciowa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Terapia zajęciowa to rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa, która polega na zaangażowaniu osoby
(z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną; z zaburzeniami psychicznymi; dzieci z problemami w uczeniu się, osoby niedostosowane społecznie, wykluczone lub zagrożone wykluczeniem, osoby starsze) w różnego rodzaje formy aktywności życiowej umożliwiając im osiągnięcie zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej. Wybierając tę specjalność będziesz miał(a) możliwość poznać metody i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne,
a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe terapeuty zajęciowego (kod: 325907, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

w warsztatach terapii zajęciowej,

w domach pomocy społecznej,

w placówkach rehabilitacyjnych,

w domach opieki nad osobami starszymi,

w szpitalach,

w pensjonatach,

w zakładach karnych,

w organizacjach pozarządowych prowadzących terapię zajęciową.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności terapia zajęciowa na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności
w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb podopiecznego, planowania indywidualnych i grupowych programów działań w zakresie terapii zajęciowej, monitorowanie
i ocenianie przebiegu procesu terapeutycznego. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje
do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERAPIA ZAJĘCIOWA

  • Wprowadzenie do terapii zajęciowej
  • Techniki twórczego myślenia
  • Terapia zajęciowa osób dorosłych
  • Terapia zajęciowa dzieci
  • Podstawy pedagogiki specjalnej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy