Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, BARTOSZYCE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Poszerz perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą: zostań asystentem osoby starszej!

Zdobądź wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki rodziny, wspierania rodziny jako grupy społecznej oraz jej najstarszych członków na drodze indywidualnego rozwoju i budowania więzi. Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania wielorakich potrzeb seniorów oraz opieki gerontologicznej i sprawowania jej w elementarnym zakresie.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe asystenta osoby starszej (kod: 341202, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

-indywidualnego opiekuna nad chorymi i samotnymi osobami w okresie późnej dorosłości,

-organizatora wolontariatu na rzecz seniorów,

-pracownika pomocy instytucjonalnej w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie,

-właściciela firmy świadczącego usługi opiekuńcze wobec osoby w okresie późnej dorosłości.

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika rodziny- asystent rodziny i osoby starszej na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i organizowania zajęć aktywizujących osoby starsze, współpracy z instytucjami realizującymi opiekę i wsparcie nad osobami starszymi, diagnozowania zjawisk potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne,
jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania dobrostanu osoby w okresie późnej dorosłości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 2017, poz. 1575) absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne i posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w placówkach i instytucjach tworzących system oświaty.

  • Empatia – umiejętności współodczuwania
  • Komunikacja w sytuacji pomagania i opieki
  • Metody i techniki opieki domowej nad osobą starą
  • Metody terapii osób starszych
  • Plan pracy z osobą starszą i jej rodziną

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy