PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 semestry)

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu pedagogiki oraz dziedzin pokrewnych; psychologii na gruncie problemów nauczania i uczenia się, neuropsychologii, psychologii wychowawczej i rozwojowej. Doskonalenie umiejętności diagnozowania procesów kształcenia związanych z wychowaniem i edukacją. Przygotowanie do odpowiedzialnego i etycznego wdrażania działań o charakterze naprawczym czy reedukacyjnym. Nabycie kluczowych umiejętności oraz kompetencji społecznych i pedagogicznych, niezbędnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach trudnych. Celem jest również szczegółowe zaznajomienie z metodami, formami, zasadami oceniania oraz organizacją środków dydaktycznych w praktycznej działalności pedagoga w odniesieniu do studiowanej specjalności, zasady tworzenia własnych z tym związanych koncepcji. Przedstawienie różnych, największych osiągnięć pedagogiki jako nauki, trendów europejskich i światowych, dogłębnej znajomość wybranych koncepcji.

 

OPIS ABSOLWENTA

 

Absolwent studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (3 semestry) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki, takie jak: edukacja, pedagogia, kształcenie, wychowanie, standardy wychowania, strategie kształcenia i wychowania, itp. w ujęciu rozszerzonym i pogłębionym. Zna różne związki pedagogiki jako nauki z dyscyplinami pokrewnymi w kontekście ich przydatności w pracy pedagogicznej w ujęciu rozszerzonym. Potrafi zaplanować i przeprowadzić proces edukacji w kontekście humanistycznym, społeczno-kulturowym, psychologicznym, biologicznym i ideologicznym i powiązań między nimi. Absolwent posiada kluczowe umiejętności praktyczne oraz rozwinięte kompetencje społeczne. Jest świadomy etycznego wymiaru pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest przygotowany do współpracy z rodziną, grupą rówieśniczą, środowiskiem lokalnym oraz do kreatywnego i innowacyjnego procesu kształcenia.

 

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierana przez studentów, to niezwykle interesująca i bogata dziedzina nauki. Zastosowanie kreatywności w pedagogice przekłada się na osiągane wyniki a dogłębna znajomość trendów w tym zakresie charakteryzuje postawy współczesnych pedagogów. Znajomość zasad etyki nauczycielskiej, podstawowych aktów prawnych określających obowiązki i uprawnienia pedagogów oraz innych osób zajmujących się współczesną edukacją mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego. Zaznajomienie słuchaczy z rolą współczesnych mediów oraz innych środków przekazu w promocji wiedzy o pedagogice ma duże znaczenie również dla podwyższania poziomu kompetencji współczesnych nauczycieli. Specjalność ta jest interdyscyplinarna, a jej celem jest wykształcenie profesjonalnych pedagogów dziecięcych i młodzieży. Jest to kierunek, który odpowiada na współczesne zapotrzebowanie społeczne i rynku pracy. Absolwenci studiów podyplomowych pedagogika opiekuńczo-wychowawcza mogą być zatrudnieni między innymi jako wychowawcy w internatach, bursach szkolnych, ogniskach wychowawczych. Mogą pełnić funkcje pedagogiczno– wychowawcze w domach dziecka, wioskach dziecięcych oraz innych placówkach. Przygotowani są do pracy jako pedagog szkolny w różnych typach szkół i placówek w przypadku posiadania przez absolwenta przygotowania pedagogicznego. Mogą zdobyć zatrudnienie jako wychowawcy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, sanatoriach, hospicjach.

DLA KOGO?

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych z dyplomem co najmniej licencjata.

Dla osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę:

 • w szkołach podstawowych,
 • w szkołach ponadpodstawowych,
 • w zasadniczych szkołach zawodowych,
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego,
 • w placówkach wychowawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych.

Studia są skierowane do absolwentów uczelni wyższych, psychologów, socjologów, nauczycieli, prawników, kuratorów sądowych, pracowników ośrodków edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także do osób przygotowujących się do prowadzenia zajęć specjalistycznych np. na stanowisku nauczyciela-pedagoga.

Podstawa prawna kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

 

Zatrudnienie:

 • placówki oświatowe,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • świetlice terapeutyczne,
 • instytucje pomocy rodzinie,
 • hospicja,
 • praca w charakterze opiekuna w domach dziennego pobytu.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 380 zł (260 zł*); semestralna: 2080 zł (1500 zł*); jednorazowa: 6100 zł (4400 zł*)

*wysokość czesnego dla absolwenta studiów licencjackich ukończonych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: