BEZPIECZEŃSTWO

Agent Celny

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Agent Celny mają na celu  wyposażenie uczestnika w poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, szczegółową wiedzę o kompetencjach krajowej administracji skarbowej oraz Straży Granicznej i Unijnym Kodeksie Celnym, umiejętności analizowania i przygotowywania dokumentacji celnej, wiedzę niezbędną do realizacji zadań związanych z obsługą celną podmiotów.

W związku z deregulacją zawodu Agenta Celnego – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768). pojawia się wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na rynku pracy na zawód agenta celnego.

 

Po kierunku Agent Celny  możesz uzyskać licencję agenta celnego i zostać  wpisana/wpisany na listę Agentów Celnych, prowadzoną przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • jednostkach administracji publicznej związanych z obrotem towarowym z zagranicą, takich  jak:

– Inspekcja Transportu Drogowego,

– Inspekcja Jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych,

– Straż Graniczna,

– Służba Celna,

– Policja,

– oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego,

– zarządy przejść granicznych.

 • międzynarodowych firmach spedycyjnych;
 • prowadząc własną działalność gospodarczą w charakterze właściciela agencji celnej, magazynu celnego, firmy transportowo – spedycyjnej itp.

 

W programie studiów:

 • Elementy logistyki celnej,
 • Elektroniczne formy odpraw celnych,
 • Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego,
 • Międzynarodowa polityka celna,
 • Instytucje prawa celnego,
 • Obrót towarowy w ujęciu celnym, podatkowym i statystycznym,
 • Obsługa celna przedsiębiorstw,
 • Pochodzenie towarów,
 • Podatki w obrocie towarowym,
 • Procedury celne,
 • Prawo administracyjne i finansowe,
 • Prawo i postępowanie celne,
 • Rozliczenia transakcji handlowych i spedycyjnych w handlu zagranicznym,
 • Transport międzynarodowy i spedycja
 • Umowy międzynarodowe w sprawach celnych,
 • Uregulowania okołocelne.

 

Podstawa prawna

Deregulacja zawodu Agenta Celnego – Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768).

„W związku z deregulacją zawodu agenta celnego, po wejściu w życie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych i rozporządzenia Ministra Finansów określającego sposób prowadzenia listy agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, wpis taki będzie można uzyskać bez konieczności uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w Ministerstwie Finansów. Dotychczas wpis na listę agentów celnych można było uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu.

W Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (1) . Ustawa ta wprowadza deregulację w zakresie zawodu agenta celnego, której istotą jest rezygnacja z konieczności zdawania przez kandydatów na agentów celnych egzaminów przed komisją powołaną przez Ministra Finansów na rzecz wymogu posiadania kwalifikacji lub doświadczenia w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Nowe przepisy wejdą w życie 10 sierpnia 2014 r.

Artykuł 14 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, wprowadzający zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, przewiduje, że na listę agentów celnych wpisuje się osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2)    posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
3)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
4)    wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych”.

DLA KOGO?

Studia podyplomowe o specjalności Agent Celny  adresowane są w szczególności do:

 • absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom co najmniej licencjata i doświadczenie w zawodzie agenta celnego;
 • osób nie mających doświadczenia w zawodzie, ale posiadających dyplom ukończenia studiów jako wymóg konieczny: wyższych o kierunku ekonomicznym, prawnym lub technicznym obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego lub podyplomowych obejmujących wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego;
 • osób pracujących lub mających zamiar podjęcia pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego;
 • pracowników firm, które korzystają z uproszczeń celnych, w szczególności posiadających status Instytucji upoważnionego przedsiębiorcy  – AEO;
 • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z obszaru obsługi i nadzoru międzynarodowego obrotu towarowego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 320 zł;  semestralna: 1800 zł; jednorazowa: 3500 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: