KURSY I SZKOLENIA

Koordynator opieki senioralnej

OPIS

Koordynator opieki senioralnej przygotuje do kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Wiedza i zdobyte umiejętności świadczenia kompetentnej  opieki, prowadzenia rehabilitacji oraz udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowania i realizacji programu wspierającego i aktywizującego wpływa na jakość życia i lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i starszych.

 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z wejściem w życie ustawy TARCZA III zmianie uległy terminy w zakresie spełniania wymogów dot. zatrudnienia w domach opieki. Od dnia 1 czerwca 2021 r. do wykonywania usług opiekuńczych w domach opieki będą mogły zostać wyłącznie zatrudnione osoby posiadające kwalifikacje (wykształcenie formalne poświadczone odpowiednim dokumentem)niezbędne do wykonywania zawodu:

 • lekarza,
 • pielęgniarki,
 • ratownika medycznego,
 • opiekuna w domu pomocy społecznej,
 • opiekuna osoby starszej,
 • asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • opiekuna środowiskowego,
 • opiekuna medycznego.

lub osoby posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

 

PROGRAM KURSU:

1.CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent kursu opiekuna osoby starszej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 2. rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 3. dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 4. udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 5. nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 240 godzin, zdalnie instruktaże cyfrowe, wykłady

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej 5 warsztat + 35 h instruktaż cyfrowy

Kursant:

 1. posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 2. rozpoznaje warunki życia osoby starszej;
 3. ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej;
 4. ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
 5. rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
 6. rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska osoby starszej;
 7. organizuje środowisko mieszkaniowe z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa osoby starszej;
 8. opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
 9. planuje działania opiekuńczo-wspierające osobie starszej i dobiera metody, techniki i narzędzia do tych działań;
 10. prowadzi dokumentację pracy z osobą starszą.

Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej 120 h

Kursant:

 1. dba o jakość usług świadczonych, przestrzegając procedur medycznych i standardu opieki;
 2. rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej;
 3. przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej;
 4. udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby starszej;
 5. wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby starszej;
 6. opiekuje się osobą starszą w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
 7. dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby starszej;
 8. pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 9. prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby starszej;
 10. przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych;
 11. wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
 12. pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;
 13. pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 14. organizuje osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 15. pomaga osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 16. przygotowuje osobę starszą we współpracy z rodziną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
 17. podejmuje problematykę śmierci i godnego umierania w kontaktach z osobą starszą.

Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej 10  warsztat + 30 instruktaż cyfrowy  razem 40 h

Kursant:

 1. inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia;
 2. pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych;
 3. wspiera i mobilizuje osobę starszą do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniając jej potrzeby i możliwości psychofizyczne;
 4. organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
 5. pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 6. wspiera osobę starszą w usprawnianiu psychofizycznym.

Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej 5 warsztat + 20 h instruktaż cyfrowy

Kursant:

 1. pobudza wrażliwość osób z najbliższego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;
 2. motywuje rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
 3. współpracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
 4. organizuje pomoc instytucji wsparcia społecznego działających na rzecz osoby starszej;
 5. organizuje środowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
 6. organizuje pomoc materialną na rzecz osoby starszej we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej;
 7. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej;
 8. współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
 9. a wiedzę na temat terapii zajęciowej i organizacji czasu seniora
 10. zna zasady bezpieczeństwa seniora w domu
 11. ma wiedzę na temat teleopieki
 12. zna system opieki długoterminowej
 13. ma wiedzę na temat Montesorri senior – każdy ma w sobie potencjał

Teoretyczne podstawy opieki nad osobą starszą  5 warsztat+ 15 instruktaż cyfrowy 20 h

 1. kompleksowa ocena geriatryczna
 2. organizacja opieki geriatrycznej
 3. podstawy dietoterapii, problemy żywieniowe seniora, dysfagia
 4. sarkopenia i zespół kruchości
 5. ergonomia, chory leżący
 6. zalecenia dotyczące fizjoterapii i rehabilitacji geriatrycznej
 7. rehabilitacja pocovidowa
 8. opieka farmaceutyczna w geriatrii
 9. gerontolog-specjalista od starzenia się
 10. psychologia międzypokoleniowa
 11. psychogeriatria

Pierwsza pomoc przedmedyczna w opiece nad osobą starszą – liczba godzin podana po ustaleniu

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
termin zostanie ustalony po zebraniu grupy szkoleniowej

MIEJSCE:
Platforma edukacyjna Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

CENA

650 ZŁ

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 2. Nabór na szkolenie jest ciągły.
 3. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wysłanie formularza zgłoszenia (poniżej) na adres: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:  [email protected]

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

 

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail:  [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: