Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, POZNAŃ

Specjalność: Psychologia sytuacji kryzysowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia sytuacji kryzysowych to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów, które pojawiają się w sytuacjach kryzysowych. Sytuacje kryzysowe to takie, które przekraczają normalne możliwości radzenia sobie jednostki i mają negatywny wpływ na jej funkcjonowanie. Mogą to być sytuacje takie jak: wypadki, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, itp. lub też sytuacje osobiste takie jak: śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, ciężka choroba, rozwód, itp. Psychologia sytuacji kryzysowych skupia się na zrozumieniu i rozwiązywaniu problemów związanych z radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami. W tym celu psychologowie kryzysowi pracują z jednostkami, grupami i społeczeństwami, które znalazły się w trudnej sytuacji, w celu zwiększenia ich zdolności do radzenia sobie z nią. Psychologowie kryzysowi pracują na różnych etapach sytuacji kryzysowej, od pierwszej pomocy po długoterminową opiekę, w celu pomagania jednostkom w przezwyciężaniu trudności i radzeniu sobie z następstwami kryzysu. Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się udzielaniem pierwszej pomocy psychicznej, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych powstałych w wyniku kryzysu, dostarczanie wsparcia emocjonalnego i informacji oraz pomoc w przywracaniu normalnego funkcjonowania – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

 

Absolwent studiów Psychologia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych jest przygotowany do pracy:

 • w służbach mundurowych,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych w działach zarządzania kryzysowego,
 • w instytucjach opiekuńczych m.in. Centrach opieki nad dzieckiem, Pogotowiach opiekuńczych czy Domach dla samotnych matek z dziećmi,
 • w świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • w kuratoriach sądowych,

w ośrodkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo – resocjalizacyjnych

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu terminologii dotyczącej zjawisk kryzysowych oraz zarządzania kryzysowego w kontekście działań psychologicznych,
 • wiedzę o rodzajach zagrożeń w społecznościach lokalnych oraz ich uwarunkowaniach psychologiczno-społecznych, jak również działalności służb interwencyjnych,
 • wiedzę na temat pomocy i interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysu, rodzajów i skutków sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej, szczególnie w zakresie sytuacji kryzysowych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę z zakresu zasad konstruowania komunikatów medialnych w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę dotyczącą stresu, wsparcia psychologicznego i strategii radzenia sobie,
 • wiedzę o historycznej ewolucji teorii psychologii terroryzmu i samego zjawiska terroryzmu,
 • umiejętność dokonania obserwacji i analizy podstawowych zagrożeń społecznych,
 • umiejętność ocenienia skutków kryzysu i udzielenia pomocy psychologicznej,
 • umiejętność analizowania polskich aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego,
 • umiejętność przygotowania się do interwencji psychologicznej w sytuacji kryzysowej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

 • Psychologia stresu i radzenia sobie
 • Psychologia wsparcia społecznego
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji straty i żałoby
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Instytucja zarządzania kryzysowego
 • Interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy