Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

System zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez identyfikację i ocenę ryzyka oraz na implementację odpowiednich kontroli, co pozwala na zwiększenie skuteczności w zarządzaniu incydentami. Dzięki temu państwo jest w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i stabilności swoim obywatelom. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym jest zbiorem procedur i narzędzi, które służą do identyfikowania, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym w państwie, którego celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez poprawę procesów, praktyk i procedur. Jeśli w  przyszłości chciałbyś pracować w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie! Podczas studiów uzyskasz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, które mają ogromne znaczenie w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym obejmuje cztery strategiczne obszary  zadaniowe: monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń, gdy nie udało się im zapobiec oraz kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej. Jeśli chcesz nauczyć się planować i organizować działania kierownicze, których celem jest między innymi podwyższanie gotowości obronnej państwa – nie czekaj zapisz się na studia i wybierz specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym jest przygotowany do pracy:

 

 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w administracji wewnętrznej na poziomie rządowym (MSWiA, MON, ABW, BOR), wojewódzkim oraz samorządowym, a także w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego,
 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w cywilnych służbach w Komendzie Straży Granicznej, w Komendzie Policji, w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej itp.,
 • na stanowisku eksperta i doradcy podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem pracowników w firmach prywatnych, instytucjach oraz organach samorządowych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa,
 • we wszystkich jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania,
 • wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu i ich rozwoju w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • wiedzę z zakresu zasad budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera – lidera,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w bezpieczeństwie narodowym, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w zarządzaniu, szczególnie z zakresu kompetencji kierowniczych, mentoringu, procesów kadrowych oraz modeli przywództwa
 • wiedzę o uwarunkowaniach kreatywności pracowników oraz metodach badania potencjału pracowników, uwzględniając procesy kadrowe, zarządzania zmianą i elementy zachowań organizacyjnych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) relacji w zakładzie pracy i organizacji, z uwzględnieniem psychologii pracy i zachowań pracowniczych,
 • wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i innych podmiotów w zakresie realizowanych przez nie zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera, elementy zarządzania strategicznego i zarządzania projektami,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz środowiskowych,
 • wiedzę na temat elementów zarządzania strategicznego w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, środowiskowych i zawodowych,
 • umiejętność wykorzystania kompetencji kierowniczych, przywódczych i mentorskich w różnorodnych sytuacjach zawodowych, także konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywania ich skutków szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do kierowania zespołem pracowniczym i zarządzania zmianą,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, wykorzystując umiejętności z zakresu psychologii biznesu, pracy i organizacji oraz zarządzania projektami.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
 • Zarządzanie jakością
 • Zachowania organizacyjne
 • Systemy kontroli wewnętrznej
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy