Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Specjalność Policyjna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Przygotowanie policyjne to proces, który ma na celu zapoznanie funkcjonariuszy policji z zakresem swoich obowiązków, wynikających z pełnionego stanowiska. Składa się on z kilku elementów, takich jak szkolenie zawodowe, trening fizyczny, przygotowanie psychologiczne oraz przygotowanie logistyczne. Podczas studiów na Specjalności Policyjnej zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, procedur policyjnych, taktyki, użycia broni oraz obsługi sprzętu policyjnego. Zdobędziesz również wiedzę z obszaru psychologicznego dotyczącego pracy w policji, związanej z ogromnymi wyzwaniami i dużym stresem. Przygotowanie policyjne jest procesem ciągłym i musi być dostosowane do zmieniających się warunków pracy. Wymaga ono również ciągłego doskonalenia i ulepszania, aby funkcjonariusze byli w stanie skutecznie pełnić swoje obowiązki i zapewnić bezpieczeństwo społeczeństwu. Z tego też powodu na studia zapraszamy już pracujących policjantów, którzy chcą podwyższyć swoje kompetencje oraz kwalifikacje i uzyskać awans.  Dzięki znajomość przepisów prawnych, dotyczących organizacji, działania i struktury Policji Państwowej oraz dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków i Policjantów o najwyższych stopniach policyjnych będziesz znakomicie przygotowanym kandydatem do  pracy w Policji Państwowej.

 

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne na Specjalności policyjnej jest przygotowany do pracy:

 • w szeregach Policji Państwowej.

 

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na Specjalności policyjnej student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu faktografii historii policji i przestępczości (w tym międzynarodowej) oraz ewolucję zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie,
 • wiedzę na temat istoty oraz miejsca i roli Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego oraz zasadniczych zagrożeniach tego bezpieczeństwa,
 • wiedzę z zakresu analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa wybranych państw na arenie międzynarodowej,
 • wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w kontekście bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wielopłaszczyznowych problemów, szczególnie w sytuacjach konfliktowych,
 • wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawa karnego, wykroczeń, przepisów drogowych oraz przepisów odnoszących się do pracy i zadań policjanta,
 • wiedzę na temat zasad i norm etycznych dotyczących bezpieczeństwa publicznego, pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych oraz działań policjanta w konkretnych sytuacjach, także stresogennych i kryzysowych,
 • wiedzę na temat elementów systemu antyterrorystycznego w Polsce, ich roli i miejsca w systemie oraz zadań i uprawnień naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji rządowej, służb bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych, uwzględniając charakter współczesnych zagrożeń terrorystycznych,
 • wiedzę z zakresu metodyki pomocy psychologicznej, typowe zadania, normy, procedury, stosowane w różnych sytuacjach kryzysowych, konfliktogennych, zachowań agresji i przemocy,
 • wiedzę z zakresu zasad postępowania policjanta w różnorodnych sytuacjach, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych oraz w sytuacjach zagrożenia, bądź kryzysu,
 • wiedzę na temat zakresu stosowania siły fizycznej oraz rodzajów środków przymusu bezpośredniego oraz zasady ich użycia,
 • wiedzę na temat przepisów i zasad używania broni palnej, zasady bezpieczeństwa posługiwania się bronią palną krótką i długą oraz podstawowe elementy taktyki strzeleckiej,
 • umiejętność profesjonalnego kierowania procesami organizacyjnymi i bezpieczeństwa w kontekście różnorodnych działań policyjnych i antyterrorystycznych,
 • umiejętność stosowania różnorodnych technik, narzędzi i aparatury badawczej oraz metody, procedury i specjalistycznych umiejętności do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem specjalności policyjnej,
 • umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz przepisów i norm obowiązujących policjanta w działaniach praktycznych,
 • umiejętność wdrażania procedury związanej z postępowaniem policjanta w określonych sytuacjach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych, także działania związane z użyciem siły fizycznej i broni palnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności POLICYJNEJ

 • Podstawy ruchu drogowego
 • Psychologia emocji
 • Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego
 • Zasady użycia broni palnej
 • Prawo karne materialne i prawo wykroczeń
 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z KOSZALINA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy