Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia społeczna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Psychologia społeczna jest dziedziną psychologii, która zajmuje się badaniem zjawisk społecznych, takich jak relacje międzyludzkie, komunikacja, zachowanie grupowe, procesy decyzyjne, a także procesy, które leżą u podstaw tych zjawisk. Skupia się na badaniu jednostki w kontekście jej działań i doświadczeń w społeczeństwie, uwzględniając różne poziomy analizy, od indywidualnego po grupowy i społeczny. Psychologia społeczna ma szeroki zakres zastosowań, od rozwiązywania problemów społecznych, po doradztwo w zakresie zarządzania i polityki społecznej. Wiele badań psychologii społecznej skupia się na zrozumieniu procesów, które prowadzą do różnych zachowań i postaw, a także na badaniu mechanizmów, dzięki którym ludzie dostosowują się do różnych sytuacji i kontekstów społecznych. Niektóre z ważniejszych działów psychologii społecznej to psychologia społeczna pozytywna, która skupia się na badaniu procesów i zjawisk, które prowadzą do dobrego funkcjonowania jednostek i grup w społeczeństwie; psychologia komunikacji, która zajmuje się badaniem procesów komunikowania między ludźmi i ich wpływu na relacje międzyludzkie; psychologia perswazji, która zajmuje się badaniem procesów przekonywania i wpływu na zachowanie innych; psychologia grupowa, która zajmuje się badaniem procesów i zjawisk zachodzących w grupach, takich jak rozwój i funkcjonowanie grup, procesy decyzyjne i konflikty.

 

Podejmując studia na specjalności Psychologia społeczna student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu pojęć i mechanizmów psychologicznych będących przedmiotem badań psychologii społecznej oraz ich wpływu na jednostki i grupy społeczne, w tym poznanie i spostrzeganie społeczne oraz procesy grupowe,
 • wiedzę z zakresu zależności zachowań ludzkich, również agresywnych, ich źródeł, rodzajów i skutków, w szczególności związanych z postrzeganiem stereotypowym i uprzedzeniami,
 • wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej postaw człowieka i ich zmian, uwarunkowań społecznych i indywidualnych oraz metod oddziaływania psychologicznego,
 • wiedzę z zakresu zasad i norm etycznych stosowanych w działalności psychologii społecznej,
 • wiedzę z zakresu problematyki relacji interpersonalnych, rozumienia siebie i innych oraz rolę atrakcyjności interpersonalnej w funkcjonowaniu społecznym,
 • wiedzę z zakresu metodyki pomocy psychologicznej, typowych zadań, norm, procedur, stosowanych w różnych działaniach psychologicznych o charakterze pomocowym, profilaktycznym i prewencyjnym,
 • wiedzę z zakresu mechanizmów i czynników wpływających na powstawanie dysonansu poznawczego oraz sposoby jego redukcji,
 • wiedzę na temat różnorodnych technik manipulacji psychologicznej oraz sposobów wywierania wpływu na innych,
 • wiedzę na temat konformizmu, rodzajów oraz źródeł i mechanizmów zachowań konformistycznych,
 • umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń środowiskowych oraz interakcji społecznych będących przedmiotem badań psychologii społecznej,
 • umiejętność analizowania mechanizmów psychomanipulacji oraz przewidywania ich skutków,
 • umiejętność analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań oraz planowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów sytuacyjnych oraz uwarunkowań środowiskowych,
 • umiejętność przeprowadzenia obserwacji i analizy ludzkich zachowań, indywidualnych i grupowych, wykorzystując wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów m.in. dysonansu poznawczego, konformizmu, stereotypów, postrzegania społecznego czy atrakcyjności,
 • umiejętność organizowania i koordynowania działania psychoprofilaktycznego, prewencyjnego i pomocowego, wykorzystując specjalistyczne metody, techniki i narzędzia.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia społeczna:

 • Atrakcyjność interpersonalna i wzajemna
 • Dysonans poznawczy
 • Konformizm
 • Rozumienie siebie i innych
 • Stereotypy i uprzedzenia
 • Spostrzeganie społeczna
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy