Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

Specjalność: Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

STUDIA I STOPNIA

Absolwent kierunku Pedagogika o specjalności resocjalizacja i pedagogika penitencjarna na studiach I stopnia ma wiedzę z zakresu zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, zjawisk dewiacyjnych, procesu wychowania resocjalizującego osób niedostosowanych społecznie. Posiada umiejętności stawiania diagnozy dotyczącej przyczyn i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, programowania działań resocjalizujących, prowadzenia zajęć wychowawczych i resocjalizacyjnych. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z osobami niedostosowanymi społecznie, jest przygotowany do rozwiązania problemów wynikających ze skuteczności procesu resocjalizacji a oczekiwaniami społecznymi.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Resocjalizacja i pedagogika penitencjarna

  • Formy i metody pracy profilaktyczno – resocjalizacyjnej
  • Metodyka pracy kuratora sądowego
  • Metodyka pracy wychowawczej w zakładzie karnym
  • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego
  • Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
  • Prawo penitencjarne z prawnymi podstawami resocjalizacji
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy