Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ, GDAŃSK, BARTOSZYCE

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Współczesna rodzina przechodzi wiele przemian, którym nie zawsze jest sprostać samodzielnie wymaga wsparcia dobrze przygotowanych profesjonalistów. Z pomocą rodzinom z problemami i rodzinom wykluczonym, rodzinom które sprawują opiekę nad osobami starszymi pomagają asystenci rodziny, asystenci osób starszych. Jeśli interesuje Cię pomaganie i wspieranie potrzebujących to specjalność Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej jest dla Ciebie.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki rodziny, wspierania rodziny jako grupy społecznej oraz jej najstarszych członków na drodze indywidualnego rozwoju i budowania więzi. Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji seniorów do starości i w starości, rozpoznawania wielorakich potrzeb seniorów oraz opieki gerontologicznej i sprawowania jej w elementarnym zakresie.

Kształcenie na tej specjalności jest zgodne z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 877), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608) oraz Ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz.1188) oraz kwalifikacjami zawodowymi asystenta osoby starszej (kod: 341202, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności opracowaną przez MPRiPS) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • indywidualnego opiekuna nad chorymi i samotnymi osobami w okresie późnej dorosłości,
  • organizatora wolontariatu na rzecz seniorów,
  • pracownika pomocy instytucjonalnej w miejsko-gminnych ośrodkach pomocy społecznej i centrach pomocy rodzinie,
  • właściciela firmy świadczącego usługi opiekuńcze wobec osoby w okresie późnej dorosłości.

Absolwent specjalności  pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i organizowania zajęć aktywizujących osoby starsze, współpracy z instytucjami realizującymi opiekę i wsparcie nad osobami starszymi, diagnozowania zjawisk potencjalnego zagrożenia rozwoju i funkcjonowania w różnych sferach życia. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie kształtowania dobrostanu osoby w okresie późnej dorosłości.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Pedagogika rodziny – asystent rodziny
i osoby starszej

  • Empatia – umiejętności współodczuwania
  • Komunikacja w sytuacji pomagania i opieki
  • Metody i techniki opieki domowej nad osobą starą
  • Metody terapii osób starszych
  • Plan pracy z osobą starszą i jej rodziną

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy