Specjalność: Morskie bezpieczeństwo ekologiczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dynamicznie rozwijający się transport morski, rosnąca liczba statków oraz natężenie ruchu jednostek pływających zwiększa zagrożenie dla środowiska morskiego i bezpieczeństwa morskiego. Również budowa nowych elektrowni wiatrowych, platform wiertniczych wydobywających gaz i ropę naftową, rurociągów, połowy morskie oraz turystyka morska wpływają na zwiększenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę na temat cywilizacyjnych zagrożeń  związanych z eksploatacją akwenów wodnych oraz o prawnych regulacjach z tym związanych. Poznasz nowoczesne i ekologiczne systemy zapewniania ochrony morskiego środowiska naturalnego. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na współczesne problemy dotyczące natury, w szczególności środowiska morskiego, zaangażowaną w troskę o przyrodę, masz postawę proekologiczną, a do tego chciałbyś się rozwijać i pogłębiać wiedzę z zakresu morskiego bezpieczeństwa ekologicznego – ta specjalność jest dla Ciebie.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo morskie na specjalności Morskie bezpieczeństwo ekologiczne jest przygotowany do pracy:

 • w Urzędach Morskich oraz Agencjach Bezpieczeństwa Morskiego,
 • w międzynarodowych i krajowych organizacjach morskich,
 • w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego mórz i oceanów,
 • w firmach zajmujących się projektowaniem ekologicznych rozwiązań związanych z pozyskiwaniem energii odnawialnej.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Morskie bezpieczeństwo ekologiczne student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu problematyki morskiego bezpieczeństwa ekologicznego oraz jego uwarunkowań systemowo-prawnych,
 • wiedzę na temat przejawów przestępczości występującej w środowisku morskim, w tym morskiego terroryzmu ekologicznego,
 • wiedzę na temat problemów wzajemnego oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, m.in. działania człowieka w relacji zmian klimatycznych, kierunków rozwoju gospodarki, stosunku społeczeństwa do środowiska, formy adaptacji człowieka do szkodliwych warunków, degradacji środowiska morskiego, relacji między stanem środowiska morskiego a zdrowiem człowieka,
 • wiedzę na temat założeń ekologii jako nauki i jej powiązań z innymi dyscyplinami,
 • wiedzę na temat czynników cywilizacyjnych generujących zagrożenia środowiska naturalnego, w szczególności morskiego oraz przyjętych strategii przeciwdziałania skutkom tych zagrożeń,
 • wiedzę na temat systemowego podejścia do morskiego bezpieczeństwa ekologicznego,
 • wiedzę na temat wpływu relacji człowiek-środowisko morskie na aspekty zdrowotne,
 • wiedzę z zakresu ochrony środowiska morskiego, źródeł i rodzajów zagrożeń środowiska morskiego, podstawowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wymogów technicznych i konstrukcyjnych,
 • umiejętność wykorzystywania pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu morskiego bezpieczeństwa ekologicznego oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i zdarzeń w nich zachodzących,
 • umiejętność scharakteryzowania przyczyn i znaczenia morskiego terroryzmu ekologicznego, w tym taktykę działań o różnym podłożu,
 • umiejętność wykazania wpływu działalności człowieka na morskie bezpieczeństwo ekologiczne oraz konsekwencji tej działalności, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie człowieka,
 • umiejętność omówienia z punktu prawnego oraz w kontekście bezpieczeństwa, różnego rodzaju aktów terroryzmu ekologicznego oraz strategii reagowania na tego rodzaju kryzysy,
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania umiejętności kierowania procesami związanymi z morskim bezpieczeństwem ekologicznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności specjalności MORSKIE BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

 • Naturalne zagrożenia środowiska morskiego
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego mórz i oceanów
 • Zdrowie i środowisko morskie
 • Cywilizacyjne zagrożenia środowiska morskiego
 • Ekologia człowieka
 • Morski terroryzm ekologiczny

 

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy