Erasmus +

Erasmus Plus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Uczelnie partnerskie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w programie Erasmus Plus (kierunki Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika, Psychologia, Zarządzanie) – PDF

Kontakt:
Uczelniany Koordynator ds. wymiany międzynarodowej Erasmus+
mgr Julita Jabłońska
nr telefonu: 668 933 033
[email protected]

Ważne dokumenty:

Najbardziej popularną formą udziału studentów w programie Erasmus Plus są wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów:

 • wyjazd na program studiów (SMS, Student Mobility for Studies)

Rekrutacja i kwalifikacja na wyjazdy studenckie ma miejsce dwa razy w roku:

 • 1 czerwca to termin ubiegania się na wyjazdy w semestrze zimowym;
 • 1 grudnia to termin ubiegania się na wyjazdy w semestrze letnim.

Studia za granicą w ramach programu Erasmus Plus traktowane są jako część programu studiów.

Ze stypendiów w ramach programu Erasmus Plus mogą skorzystać studenci studiów licencjackich oraz magisterskich. Na danym stopniu studiów będzie można wyjechać maksymalnie na 12 miesięcy. Oznacza to, że ta sama osoba będzie mogła ubiegać się o kilkukrotny wyjazd na studia. Do kwalifikacji należy przystąpić na ostatnim roku studiów, natomiast wyjazd należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów.

Kandydat winien stosować się do procesu rekrutacji opisanego szczegółowo na stronie internetowej uczelni. Główne etapy procesu rekrutacji przedstawiają się następująco:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz formularz Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships dostępny na stronie internetowej Uczelni;
 2. Kandydat przesyła formularze Koordynatorowi w terminie wskazanym wyżej;
 3. Koordynator ustala możliwość wyjazdu Kandydata z Koordynatorem Uczelnianym uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwem oferującym praktyki;
 4. Po uzyskaniu zgody Koordynatora Uczelnianego uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwa oferującego praktyki, Koordynator informuje o tym Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej, który zwołuje posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia zgłoszenia Kandydata;
 5. Na posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu Kandydata;
 6. W przypadku odrzucenia Kandydat ma prawo do odwołania. Odwołanie powinno zostać złożone u Koordynatora w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od decyzji Komisji;
 7. W przypadku zaakceptowania udziału w programie przez Komisję, Rektor Uczelni podpisuje formularz Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships oraz Umowę finansową, na mocy której następuje wypłata stypendium na wyjazd;
 8. Kandydat  zobowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi formularz Learning Agreement for Studies/Learning Agreement for Traineeships podpisany przez uczelnię partnerską lub przedsiębiorstwo oferujące praktyki w terminie do 14 dni od daty zakończenia wyjazdu, pod rygorem zwrotu całości lub części stypendium.

Ważne dokumenty:

Program Erasmus Plus umożliwia dwa rodzaje wymiany pracowników:

 • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (Staff Mobility for Teaching);
 • oraz wyjazdy pracowników Uczelni w celach szkoleniowych (Staff Mobility for Training).

Kwalifikowani do wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych mogą być tylko pracownicy Uczelni, którzy są nauczycielami akademickimi. Na wyjazdy
w celach szkoleniowych mogą być kwalifikowani wszyscy pracownicy Uczelni.

 1. Wyjazd powinien trwać co najmniej 2 dni robocze, maksymalny czas trwania wyjazdu to 2 miesiące. Czas podróży nie jest wliczony do czasu trwania wyjazdu.
 2. Dodatkowo, w ramach wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu.
 3. Możliwe jest uzyskanie dopłaty na koszty podróży wg. tabeli na stronie 51 Przewodnika po programie Erasmus Plus. Dopłatę oblicza się w sposób zryczałtowany na podstawie kalkulatora odległości dostępnego na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_pl.htm
 4. Rekrutacja i kwalifikacja na wyjazdy pracownicze trwa przez cały rok. Jednakże w związku z tym, że na każdy rok akademicki Uczelnia otrzymuje nową pulę wyjazdów, zalecane jest złożenie wymaganych dokumentów do dnia 30 września. Złożenie dokumentów w tym terminie gwarantuje ich rozpatrzenie na pierwszym posiedzeniu Komisji Kwalifikacyjnej z uwzględnieniem pełnej puli wyjazdów. Złożenie wymaganej dokumentacji  w późniejszym terminie jest możliwe, ale może skutkować jej odrzuceniem ze względu na wyczerpanie puli.

Kandydat winien stosować się do procesu rekrutacji opisanego szczegółowo na stronie internetowej uczelni. Główne etapy procesu rekrutacji przedstawiają się następująco:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy oraz, w zależności od typu mobilności, formularz Mobility Agreement: Staff Mobility for Training lub Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching – dostępne na stronie internetowej Uczelni.
 2. Kandydat przesyła formularze Koordynatorowi.
 3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje posiedzenie Komisji celem rozpatrzenia zgłoszenia Kandydata.
 4. Na posiedzeniu Komisja Kwalifikacyjna decyduje o dopuszczeniu lub odrzuceniu Kandydata.
 5. W przypadku odrzucenia Kandydat ma prawo do odwołania. Odwołanie powinno zostać złożone u Koordynatora w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od decyzji Komisji.
 6. W przypadku zaakceptowania udziału w programie przez Komisję, Rektor Uczelni podpisuje formularz Mobility Agreement: Staff Mobility for Training lub Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching oraz Umowę finansową, na mocy której następuje wypłata stypendium na wyjazd.
 7. Kandydat  zobowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi formularz Mobility Agreement: Staff Mobility for Training lub Mobility Agreement: Staff Mobility for Teaching podpisany przez uczelnię partnerską w terminie do 14 dni od daty zakończenia wyjazdu, pod rygorem zwrotu całości lub części stypendium.

Ważne dokumenty:

ERASMUS Terms and Conditions

About the University of Security in Poznan

The University of Security in Poznan is the leading provider of security related courses in Poland, with several thousand graduates since 2004 and a partnership network that includes private as well as public institutions such as the police, army, or NATO units. Currently, we have six branches countrywide and several thousand students enrolled in graduate and undergraduate courses. In addition to homeland security, we offer courses in management, education and psychology. We are a rapidly expanding institution, constantly looking for new opportunities on a national as well as global level. The University of Security in Poznan is strongly committed to two factors that are crucial in shaping the contemporary landscape of higher education in Europe and will most likely remain in focus in the foreseeable future. These factors are: the internationalization of higher education standards, including the curricula, grading systems and awards, as well as the mobility of students, academic staff and administrative staff.

Application Procedures

In order to become ERASMUS PLUS exchange student at University of Security in Poznan you will need to do the following:

 1. Step: contact the Erasmus Plus Coordinator at your home university and find out whether your university has a bilateral agreement with University of Security in Poznan.
 2. Step: Once you were nominated by your home university, send us the Learning Agreement for Studies signed by the representative of your university.
 3. Step: you will receive an Invitation Letter to study at the University of Poznan.

For any questions related to the matters of study programme and application procedure, please write to: [email protected]

Term dates and application deadlines:

 • Winter Semester: 23rd September – 9th February
 • Study Period: 23rd September – 10th January
 • Exam Period: 13th January – 9th February
 • Deadline for application is 9th August
 • Summer Semester: 24th February – 27th June
 • Study Period: 24th February – 25th May
 • Exam Period: 26th May – 27th June
 • Deadline for application is 17th December
Housing:

Unfortunately, we do not guarantee accommodation for our European exchange students. For some useful hints and tips on looking for private sector accommodation, please visit popular advertisement websites.

Visa:
Visa requirements depend on your citizenship. For some international students it is required to have a passport and student visa to enter Poland, while others only require a visa if they arrive in Poland with the intention of studying, even if they do not need one to cross the border.For information about the visa procedure for non EU citizens, please contact the Polish Consulate in your home country.

Health Insurance:
Provide a proof of Health Insurance valid for the whole duration of your stay (e.g. European Health Insurance Card). We advise you to apply for a European Health Insurance Card before you leave your home country.

Important documents:

Institutional ERASMUS+ Coordinator:
mgr Julita Jabłońska
phone: 668 933 033
[email protected]
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy