Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Masz zdolności przywódcze? Chcesz pracować w instytucjach, służbach czy firmach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne? Ta specjalność jest dla Ciebie! Podczas studiów zdobędziesz kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym w różnych sektorach działalności i na różnych poziomach zarządzania. Na studiach uzyskasz wiedzę i umiejętności  w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w służbach zajmującymi się trudnościami pojawiającymi w sferze publicznej, sytuacjami kryzysowymi, ochroną terytorialną, zdrowia oraz przeciwpożarową, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, nadzorem nad ratownictwem górskim, morskim, wodnym czy powietrznym.

 

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym jest przygotowany do pracy:

 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w administracji publicznej na poziomie rządowym (MSWiA, MON, ABW, BOR), wojewódzkim oraz samorządowym, a także w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony mienia i ludności,
 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w cywilnych służbach w Komendzie Straży Granicznej, w Komendzie Policji, w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej,
 • na stanowisku menedżerskim w strukturach bezpieczeństwa publicznego (wydział Zarządzania Kryzysowego),
 • na stanowisku eksperta i doradcy podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem pracowników w firmach prywatnych, instytucjach oraz organach samorządowych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
 • na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa.

Podejmując studia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania,
 • wiedzę na temat genezy nauk o zarządzaniu i ich rozwój w kontekście rozwoju gospodarczego,
 • wiedzę z zakresu zasad budowania efektywnego zespołu oraz prawidłowego pełnienia roli menedżera – lidera,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie zarządzania w bezpieczeństwie publicznym, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w zarządzaniu, szczególnie z zakresu kompetencji kierowniczych, mentoringu, procesów kadrowych oraz modeli przywództwa
 • wiedzę o uwarunkowaniach kreatywności pracowników oraz metodach badania potencjału pracowników, uwzględniając procesy kadrowe, zarządzania zmianą i elementy zachowań organizacyjnych,
 • wiedzę o uwarunkowaniach (zwłaszcza psychologicznych) relacji w zakładzie pracy i organizacji, z uwzględnieniem psychologii pracy i zachowań pracowniczych,
 • wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i innych podmiotów w zakresie realizowanych przez nie zadań, uwzględniając uwarunkowania finansowe i gospodarcze, politykę kadrową, rolę kierownika-lidera, elementy zarządzania strategicznego i zarządzania projektami,
 • wiedzę z zakresu podstawowych zasad zarządzania i kierowania ludźmi w konkretnych uwarunkowaniach organizacyjnych oraz środowiskowych,
 • wiedzę na temat elementów zarządzania strategicznego w konkretnych warunkach rynkowych, gospodarczych, środowiskowych i zawodowych,
 • umiejętność wykorzystania kompetencji kierowniczych, przywódczych i mentorskich w różnorodnych sytuacjach zawodowych, także konfliktowych i kryzysowych oraz przewidywania ich skutków szczególnie w aspekcie psychologicznym w odniesieniu do kierowanie zespołem pracowniczym i zarządzaniem zmianą,
 • umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do skutecznego kierowania zespołem oraz zwiększania potencjału własnego, a także innych osób w środowisku pracy, wykorzystując umiejętności z zakresu psychologii biznesu, pracy i organizacji, zarządzania projektami,
 • umiejętność asystowania i pomagania we wszystkich działaniach związanych z różnymi stanowiskami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem publicznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

 • Przywództwo w zarządzaniu
 • Zarządzanie jakością
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przywództwo w zarządzaniu
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy