Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Ekologia informacji

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ekologia informacji to dziedzina nauki, która bada wpływ technologii informacyjnych na środowisko naturalne oraz jakie działania można podjąć, aby zminimalizować negatywny wpływ tych technologii. Obejmuje ona różne aspekty, takie jak ochrona danych, zrównoważony rozwój, zarządzanie odpadami elektronicznymi, efektywność energetyczną oraz wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie. Ekologia informacji skupia się również na badaniu jak nowoczesne technologie mogą być użyte w celu poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. W tym celu, specjaliści z tej dziedziny pracują nad rozwiązaniami takimi jak inteligentne systemy zarządzania energią, inteligentne budynki i inteligentne miasta. Ekologia informacji także bada jak nowoczesne technologie wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi, m.in. na skutek nadmiernej ekspozycji na ekrany, braku ruchu, braku kontaktu z naturą, czy też nadmiarem informacji. W celu zminimalizowania tych negatywnych skutków specjaliści z tej dziedziny pracują nad takimi rozwiązaniami jak projektowanie przyjaznych dla zdrowia i dobrego samopoczucia przestrzeni czy też projektowanie aplikacji i systemów, które promują zdrowy styl życia. Jeśli temat ekologii jest Ci bliski, a w przyszłości chciałby pracować nad projektami związanymi z poprawą jakości życia – to ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo publiczne na specjalności Ekologia informacji jest przygotowany do pracy:

 • jako kierownik działu informacyjnego lub działu promocji w organizacjach publicznych i prywatnych,
 • w Centrach Zarządzania Kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego jako rzecznik prasowy,
 • jako specjalisty ds. budowania marki firmy oraz mediów społecznościowych,
 • jako specjalista ds. komunikacji społecznej,
 • jako specjalista ds. public relations.

Podejmując studia na specjalności Ekologia Informacji student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii ekologii informacji i jej genezy, a także jej powiązań z naukami o bezpieczeństwie,
 • wiedzę z zakresu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną,
 • wiedzę na temat funkcjonowania środowiska informacyjnego, struktury tego środowiska oraz metody i analizy gromadzenia danych,
 • wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w zakresie ekologii informacji, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,
 • wiedzę o bezpieczeństwie informacyjnym oraz regulacjach prawnych i normach z tym związanych, o instrumentach polityki i prawa służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego,
 • wiedzę na temat relacji między organami i strukturami administracji oraz innymi jednostkami pracującymi na rzecz bezpieczeństwa informacyjnego,
 • wiedzę na temat terminologii, teorii i metodologii z zakresu nauk pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją,
 • wiedzę na temat relacji między naukami o komunikacji społecznej i mediach a innymi dyscyplinami z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, pozwalające na integrowanie perspektyw właściwych dla problematyki zarządzania informacją, w tym również zarządzania informacją w sytuacjach kryzysowych,
 • wiedzę z zakresu pojęć, regulacji i zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz prawne uwarunkowania działalności z zakresu zarządzania informacją, a także konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • wiedzę na temat źródeł i typologii barier informacyjnych,
 • wiedzę na temat procesu tworzenia przekazów informacyjnych i jego wielopłaszczyznowe uwarunkowania oraz o trendach i tendencjach występujące w środowisku informacyjnym,
 • umiejętność dokonania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, zagrożeń oraz interakcji, powiązanych z zarządzaniem informacją,
 • umiejętność analizowania potrzeb informacyjnych oraz bariery informacyjnych i opracowywania rozwiązań tych problemów korzystając z wiedzy na temat ekologii informacji,
 • umiejętność ocenienia przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi płaszczyznami informatologii,
 • umiejętność stosowania różnorodnych techniki, narzędzi, metod oraz procedur do realizacji zadań praktycznych związanych z zakresem ekologii informacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Ekologia informacji

 • Bezpieczeństwo informacyjne,
 • Globalizacja i inflacja informacji,
 • Metodyka badań potrzeb informacyjnych,
 • Procesy przekazywania i recepcji informacji,
 • Zagrożenia i bariery informacyjne,
 • Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy