Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Kandydat » Rekrutacja » Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa

Studenci! Przygotowaliśmy ofertę zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w Szkole Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Szkoła stwarza Wam możliwość bezpłatnego kształcenia w zawodzie Technik Archiwista,  Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Technik Rachunkowości oraz Technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Uwaga NOWOŚĆ! od września 2017 zapraszamy do kształcenia się w zawodzie Technik Ochrony fizycznej osób i mienia.

   Szkoła stwarza możliwość kształcenia w zawodzie Technik Archiwista, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Technik Rachunkowości oraz Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Aktualne dane i prognozy statystyczne wskazują na duże zapotrzebowanie na rynku pracy dla osób z proponowanymi przez nas kwalifikacjami.

   Uzyskując tytuł Technika Archiwisty, nabywacie uprawnienia do nadzorowania prac z zakresu podstawowych zadań w archiwum, a także opracowywania i popularyzowania materiałów archiwalnych. Nauka obejmuje cztery semestry, a zatrudnienie można znaleźć: w archiwach państwowych oraz zakładowych, składnicach akt, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych.

PLANY NAUCZANIA:

 Uzyskanie tytułu Technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uprawnia do oceny stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych. Ważnym atutem jest możliwość organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry. Absolwent może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Technik Rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Kierunek Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia przygotowuje wysoko wykwalifikowanych pracowników na potrzeby agencji ochrony osób i mienia. Słuchacze w trakcie nauki mogą dodatkowo uzyskać kwalifikacje członka służb porządkowych i kierownika ds. zabezpieczenia imprez masowych. Wszystkie dodatkowe kwalifikacje uzyskuje się również bezpłatnie.

W programie kształcenia znajdują się m.in. takie przedmioty praktyczne, jak wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencyjne oraz BHP z elementami pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkoła oferuje swoim słuchaczom również bezpłatne wyjazdy na obozy sportowe oraz obozy przetrwania.

Nauka trwa 4 semestry.

Szkoła Policealna przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest bezpłatna i kończy się egzaminem państwowym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu.

Propozycja nauki w Szkole Policealnej, skierowana jest do studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz osób spoza Uczelni. Jednoczesna nauka w uczelni wyższej, jak i w szkole policealnej daje możliwość uzyskania intratnych zawodów w krótkim czasie. Oferujemy atrakcyjne warunki i udogodnienia dla studentów naszej Uczelni.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dr Grażyną GRADZIŃSKĄ (dyrektor.sp@wsb.net.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 862 24 57

Niniejszy formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na podany adres mailowy.

Zapraszamy do osobistego złożenia dokumentów (cztery fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis, opinia lekarza o braku przeciwwskazań do nauki) od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły przy ul. Strusia 12 (I piętro) lub od poniedziałku do soboty w punkcie informacyjno - rekrutacyjnym Uczelni przy ul. Orzeszkowej 1.

Serdecznie zapraszamy do Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu.


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
                Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: